Årstämma

Visit Swedens årsstämma 2017 ägde rum onsdagen den 26 april på V.S. VisitSweden AB:s huvudkontor på Sveavägen 21, Stockholm.

Årsstämman är Visit Swedens högsta beslutande organ och det forum där staten och Svensk Turism AB som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen samt fastställer balans- och resultaträkning.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer