Intern styrning

Visit Sweden har en gemensam uppförandekod som gäller för alla medarbetare i koncernen.

Syftet med uppförandekoden är att på ett enkelt sätt förtydliga bolagets förväntningar på ett föredömligt, etiskt och ansvarsfullt agerande från alla våra medarbetare. Koden ger stöd i situationer eller dilemman som medarbetare kan möta i det dagliga arbetet, till exempel inom områdena sunda affärer, social hållbarhet och miljöhänsyn.

Utöver uppförandekoden finns ett internt regelverk i form av policyer, riktlinjer och instruktioner som stöd för varje medarbetares agerande i specifika situationer. Vår affärsetiska policy (med riktlinjer) ska ge en konkret vägledning i hur vi ska följa bland annat den Näringslivskod och de lagar som styr vårt arbete. En del av policyn handlar om hur vi ska hantera inbjudningar och gåvor till events och resor som vi anordnar.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer