Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är vid årsstämma valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Ann-Christine Hägglund.

De stämmovalda revisorernas uppdrag är att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens arbete och vd:s förvaltning.

Revisorer väljs, enligt Aktiebolagslagen, för mandatperioder om ett år.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har utlandskontor eller representation i nio länder.

Läs mer