VD har ordet

FinansielltFortsatt hög tillväxt. År 2015 blev det bästa året någonsin när det gäller utländska gäster. De internationella övernattningarna i Sverige ökade med 10,5 procent.

Stor potential framgent

Efter ett konsekvent och fokuserat arbete har Visit Sweden tillsammans besöksnäringen upparbetat 81 miljoner personer med ett stort Sverigeintresse, som kan tänka sig att välja Sverige som resmål. Det innebär goda chanser att nå en fördubbling av exportvärdet till 2020. Det kräver fortsatt satsning och mobilisering inom tre områden: internationell marknadsföring, ökad tillgänglighet till Sverige och fler exportmogna upplevelser.

Digital transformation och fortsatt globalisering

Kommunikationslandskapet förändras i snabb takt. Medvetna resenärer har nya beteenden på grund av sociala kanaler. Nya tjänster som Gogobot och Tripomatic med flera lanseras och inspirerar ännu fler resenärer. Nu när hela värdekedjan och kända affärsmodeller påverkas av digitaliseringen, och kombineras med analog marknadsföring, skapar det en stor möjlighet för Visit Sweden och besöksnäringen. Om vi är snabba och skickliga kan vi få konkurrensfördel och ta marknadsandelar.

Strategiska förändringar framtidssäkrar Visit Sweden

Visit Sweden har tagit fram en ny digital strategi, en ny kanalstrategi samt utvecklat nya digitala och sociala verktyg för vår kommunikation. Den nya digitala strategin ska leda till att Sverige finns representerat i de planerings- och bokningstjänster som målgruppen använder. Under året utvecklades även en strategi för hur inspirerande innehåll om Sverige ska kunna få större spridning i fler kanaler genom att engagera personer med stort inflytande och större nätverk.

Ökat samarbete med näringen

Samarbetet med svensk besöksnäring fortsätter att fördjupas och allt fler partners ser möjligheter i internationell marknadsföring av Sverige som resmål. Visit Sweden fortsätter att utveckla och arbeta utifrån långsiktiga partnerskap, så kallade masterplaner, med svenska regioner, destinationer och besöksnäringens företag runt om i landet. Syftet är att samordna gemensamma mål, investeringar, marknader och målgrupper

 Ny kraft för marknadsföringen

Marknadsföringen har fått ökad kraft i och med regeringens beslut att tillföra extra medel till Visit Sweden 2015-2017. Resurserna ska användas till att öka och förstärka marknadsinsatser för att attrahera fler resenärer från tillväxtmarknader som Indien och Kina, att förlänga besökarnas vistelse i Sverige samt utveckla program för marknadsföringen av hållbar natur- och ekoturism.

Framgångsrika kampanjer

De totalt hundratalet Sverige- och destinationskampanjer samt andra marknadsaktiviteter som Visit Sweden genomförde 2015 har gett mycket god effekt, med utfall som ligger i nivå med eller överstiger målsättningen. De flesta av våra kampanjer och marknadsaktiviteter är nu digitaliserade och all marknadsföring har ett starkt målgruppsfokus.

Hållbart agerande avgörande för verksamheten

Den nya affärsplanen 2018 pelar tydligt ut att gemensam värdegrund och gemensamma normer för hur bolaget och alla medarbetare ska agera etiskt och föredömligt är avgörande för verksamheten.  Visit Swedens nya uppförandekod är därför viktig för att säkerställa att bolaget strävar mot högt ställda krav på hållbart företagande.

Bolagets resurser och resultat

Under 2015 ökade Visit Swedens intäkter till 254 miljoner kronor, från 245 miljoner förgående år. Bolaget levererade ett resultat på 8 miljoner kronor

Goda förutsättningar 2016

Anslaget från staten har ökat med 30 miljoner kronor för 2015 och landade på totalt 140 miljoner kronor, samtidigt som bland annat besöksnäringen har investerat 115 miljoner kronor. Med uppgraderade och nya strategier i vår affärsplan fram till 2018, är vi väl rustade under de kommande åren för att nå våra mål 2018 och bidra till besöksnäringens vision 2020. Vi känner oss mer riggade än någonsin tidigare och jag är säker på att 2016 kommer att bli ett spännande år.

Detta är en förkortad version av tidigare vd Thomas Brühls vd-ord. Läs det i sin helhet i Visit Swedens Årsrapport 2015.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har prioriterat 13 strategiskt utvalda marknader.

Läs mer