VD har ordet

FinansielltEtt starkt resultat för internationell turism blir facit för svensk besöksnäring ännu ett år. För fortsatt tillväxt har Visit Sweden under 2016 ägnat mycket kraft och engagemang åt att nå även framtidens resenärer.

(Detta vd-ord är en förkortad version och kan läsas i sin helhet i Årsrapport 2016.)

Efter många års positiv utveckling, där exempelvis tillväxtmarknaden Kina har visat en stabil uppgång, ökade antalet övernattningar åter igen. Under 2016 gjordes 3,3 procent fler utländska övernattningar i Sverige (preliminära siffror, februari 2017). Vi ser en återhämtning i bland annat Spanien, samtidigt som Ryssland fortsätter backa. Storbritannien har ökat med 11,6 procent och vi kan konstatera att folkomröstningen om EU-medlemskapet ännu inte visar någon synbar negativ effekt. Ett tätt samarbete med svensk besöksnäring är grunden för vårt uppdrag och sker överallt i verksamheten.

Som tillförordnad vd för Visit Sweden fortsätter jag glädjas åt det dedikerade arbete som besöksnäringen och vi på Visit Sweden lägger på att öka omvärldens lust till Sverige.

Sverigemarknadsföring i en snabbt föränderlig omvärld

Globalisering och digitalisering driver på utvecklingen av nya affärsmodeller och nya erbjudanden och under 2016 har det geopolitiska läget i Europa och resten av världen förändrat spelplanen. Genom att ligga i framkant och utveckla effektiv kommunikation för utländska turister kan Visit Sweden bidra till att skapa fler affärsmöjligheter för besöksnäringens företag och större intäkter till samhället.

Bilden av Sverige är fortsatt positiv hos Sverigeintresserade resenärer och vi uppfattas som ett progressivt, öppet och modernt land med stora naturvärden. Men Sverige behöver ständigt utveckla nya upplevelser och peka på fler reseanledningar. Förutom att det måste vara enkelt för turister att ta sig hit, behöver besöksnäringens erbjudanden också enkelt hitta ut till de kanaler och plattformar där många letar information och vill boka sin nästa resa.

Det är detta som Visit Sweden har ägnat stor kraft åt under det gångna året. Vi genomför nu en av de största förändringsprocesserna i bolagets historia och ställer om vårt arbetssätt mot en digitaliserad omvärld.

En ny digital marknadsföring tar form

Redan i förra årsrapporten kunde vi presentera en ny digital strategi som pekar ut riktningen för hur Visit Sweden ska arbeta i framtiden. Den börjar nu bli verklighet i varje hörn av verksamheten. I slutet av 2016 presenterade vi en ny organisation som ska möta kraven på digitalisering och ett mer globalt arbetssätt. Organisationen har fokus på att öka engagemanget för Sverige som resmål och att ytterligare förbättra dialogen och tjänsteerbjudandet till våra samarbetspartners i besöksnäringen.

Natur och livsstil i fokus

Visit Swedens nya arbetssätt innebär också att koncentrera budskapet om Sverige till tydliga teman som ska skapa ett större genomslag för Sveriges unika styrkor, natur och livsstil. Visit Sweden ska också gå över till att arbeta för att Sverige ska ha en ständig närvaro i relevanta kanaler.

Under våren startade Visit Sweden ett fyraårigt program för hållbar natur- och ekoturism på landsbygden. Där finns en stor potential för Sverige att ta en ny, lönsam position internationellt.

Ett hållbart synsätt driver vår utveckling

Ryggraden i Visit Swedens uppdrag är långsiktig utveckling och en naturlig del i det pågående förnyelsearbetet. Bland annat är vår uppförandekod central för att nå högt ställda krav på hållbart företagande. Under 2016 har Visit Sweden arbetat med policyer inom bland annat social hållbarhet med särskilt fokus på affärsetik. Visit Sweden står bakom Brundtlandkommissionens och UNWTOs definitioner om hållbarhet och stödjer FNs initiativ Global Compact.

Bolagets resurser och resultat

Under 2016 omsatte Visit Sweden totalt 269 miljoner kronor, varav samarbetspartners investeringar i marknadsföringsaktiviteter stod för 125 miljoner kronor. För att ge bolaget förutsättningar att investera i omställningen mot mer digital och global marknadsföring fattade styrelsen beslut om kraftfulla satsningar under 2016. Årets underskott på -14 miljoner kronor balanseras genom att nyttja överskott från tidigare år.

Som en del av anslaget inför verksamhetsåret tillförde staten finansiering för särskilda insatser: hållbar natur- och ekoturism på landsbygden, förlänga utländska besökares vistelse i Sverige samt genomföra satsningar på tillväxtmarknader som Indien och Kina. Under året fick Visit Sweden även i uppdrag att marknadsföra svensk design och tillfördes totalt 28 miljoner kronor över fyra år.

Visit Sweden går in i 2017 med lägre statlig finansiering till basverksamheten än året före, då ett tidigare tilläggsanslag om 20 miljoner kronor avslutats.

Vi har potential att lyckas

Sverige, med sitt fantastiska erbjudande, har stor potential att fortsätta växa som besöksmål, både 2017 och kommande år. Visit Sweden ska fortsätta arbeta hårt för att öka lusten för Sverige i tätt samarbete med svensk besöksnäring, utveckla våra kommunikationstjänster och fördjupa kunskapen om målgruppen ytterligare.

Nu tar vi med oss ett förstärkt digitalt fokus, djup kompetens, ett nytt arbetssätt och nya globala kommunikationsplattformar och fortsätter vår spännande förnyelseresa. En resa som vi varmt välkomnar svensk besöksnäring att göra tillsammans med oss.

 

Kristina Ösund, tf vd på Visit Sweden till juni 2017
Stockholm, mars 2017

 

Detta är en förkortad version av tillförordnad vd Kristina Ösunds vd-ord. Läs det i sin helhet i Visit Swedens Årsrapport 2016.

Vår organisation

Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna utlandskontor i nio länder.

Läs mer