Hoppa till innehåll
CoC-FramtidssäkraOrg

Vi arbetar proaktivt för att framtidssäkra vår organisation

För att skapa största möjliga värde för besöksnäring och samhälle arbetar Visit Sweden aktivt med att upprätthålla rätt kompetens hos alla medarbetare, skapa tydliga och effektiva strukturer för arbets- och samverkansprocesser, liksom att nyttja digitaliseringens möjligheter, samt hantera dess risker i vårt värdeskapande.

Vad innebär det i praktiken:

 • Visit Swedens kompetensförsörjning utgår både från en effektiv utbildningsplattform (Visit Sweden Academy) som innefattar bolagets samtliga delar, samt möjlighet till ytterligare individuell kompetensutveckling om så krävs.
 • Genom en HR-process för individuella mål, sker uppföljning av samtliga medarbetares kompetensförsörjning. I individuella medarbetarsamtal sätts utbildningsinsatser vilka följs upp både på individ och bolagsnivå.
 • Visit Sweden genomför fortlöpande genomlysning av organisationsstrukturen för att säkerställa rätt roller, kompetenser och strukturer.
 • För Visit Sweden är tekniken en möjliggörare, vilket innebär att den digitala utvecklingen är nära sammankopplad med verksamhetens behov.
 • Tekniska lösningar ska hjälpa Visit Sweden att kunna arbeta flexibelt, snabbt och globalt. IT-stöd och processer ska stödja en hållbar arbetsmiljö och miljöcertifierade alternativ ska alltid prioriteras med hänsyn tagna till totalekonomi och funktionalitet.
 • Rätt information ska vara tillgänglig för rätt person när informationen behövs. Viss informationsgivning är spårbar i uppföljningssyfte.
 • Visit Sweden följer gällande lagar och regler, exempelvis med avseende på EU:s Dataskyddsförordning och Tillgänglighetsdirektiv.
 • Genom kreativ och effektiv marknadskommunikation samt andra leveranser i Visit Swedens grunduppdrag, uppfattas Visit Sweden som en attraktiv arbetsplats.
 • Vi arbetar metodiskt med en tydlig, rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
 • Vår löpande bolagskommunikation skall vara tydlig, korrekt och intresseväckande.
 • Visit Sweden arbetar aktivt med vår värdegrund till vardags (internt och externt) samt vid måluppfyllnad årligen.
 • Visit Swedens sammantagna arbete bidrar till att stärka bolagets varumärke hos framtida kollegor.