Hoppa till innehåll

Tillsammans

.... för en konkurrenskraftig besöksnäring och värde i samhället.
Senast uppdaterad:4 juli 2024

Turismen i Sverige är en diversifierad näring med företag inom handel, boende, transport och upplevelser. Med en majoritet av företag med färre än 250 anställda och många med mindre än 20 anställda, står småföretagen för en betydande del av reseanledningarna till Sverige. Även om majoriteten av övernattningarna efter pandemin fortfarande görs av svenska gäster, har intäkterna från utländska turister i snabb takt börjat återhämta sig till prepandemiska siffror.

I regeringens ”Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft” framhävs önskemålet att ”Sverige ska vara ett land som är intressant att besöka och attraktivt att investera i och för internationella talanger att arbeta i”. Ur ett samhällsperspektiv spelar turismnäringen en avgörande roll, då den bidrar till olika platsers attraktionskraft och lokala utveckling. Genom att bjuda in besökare från olika delar av världen skapas en ekonomisk dynamisk kraft som inte bara påverkar turismnäringen, utan även knyter an till f lera andra viktiga områden, exempelvis regional utvecklings- och landsbygdspolitik.

Goda samarbeten med hela Sverige i fokus

För Visit Sweden, som den nationella marknadsföringsorganisationen, utgör de regionala och lokala turismorganisationerna viktiga samarbetspartners då de samlar och utvecklar näringslivet i sina regioner. Genom ett nära samarbete med dem skapas förutsättningar för besöksnäringsföretag att nå ut bredare till potentiella kunder.

Visit Sweden engagerar sig inte bara i regionala turismorganisationer, utan samarbetar även direkt med företag inom besöksnäringen. Idag inkluderar det samarbetet de största bolagen i Sverige, flera arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, däribland Visita.

Visit Sweden stävar efter att skapa en plattform där fler företag kan dra nytta av internationaliseringen. Samarbete mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå är en god väg till framgång.

Genom att optimera gemensamma insatser skapas bästa förutsättningar för en stark och framtidssäkrad svensk turismnäring.

Våra olika arenor

Smartare tillsammans

Ett samarbete mellan Tillväxtverket, Visit Sweden och regionala besöksnäringsfunktioner, där fem arbetsgrupper under 2023 arbetat fram ett gediget material i form av insiktsfulla rapporter om kompetensförsörjning, samverkan i aktörssystemet, innovation och utveckling, kunskap och insikt samt infrastruktur och tillgänglighet.

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag, alla med uppdrag som på olika sätt berör eller påverkar utvecklingen av en hållbar turism och besöksnäring. Inom ramen för samarbetet genomförs gemensamma projekt och kunskapsutvecklande insatser med syfte att hitta och dra nytta av synergier och bidra till ny kunskap som fångar upp flera olika perspektiv.

Nordiskt samarbete

Vid ministermötet i Reykjavík den 27 juni 2019 antog de nordiska näringsministrarna den nordiska turismplanen 2019–2023. Sedan dess har Visit Sweden aktivt deltagit i arbetsgruppen för att stärka samarbetet inom turism mellan de nordiska länderna. I regelbundna möten och insatser har arbetsgruppen utvecklat och implementerat projekt som är i linje med turismplanen. Arbetet med att utveckla en ny plan för kommande period startades hösten 2023.

Visit Swedens Advisory Board

Består av Svensk Turism ABs styrelse, där bland annat Transportföretagen, Visita och Svensk Handel ingår. De bistår bolaget som rådgivande organ genom aktuella inspel från respektive näringsgren med syfte att skapa de bästa förutsättningarna för bolaget att verka över tid.

Top10

Visit Swedens forum för de största svenska turismföretagen, där idéer delas och det förs en öppen dialog inom sektorn. Genom att samla de största aktörerna inom branschen skapas förutsättningar att analysera och förstå de komplexa utmaningarna som påverkar turismen i Sverige. Detta bidrar till att forma en mer informerad och insiktsfull strategi för att positionera och utveckla näringen som helhet.