Hoppa till innehåll

Ansvariga för turism i Sverige

Här finns länkar till många (inte alla) organisationer och verksamheter som arbetar för turism och besöksnäring i Sverige.
Senast uppdaterad:12 juli 2024

Offentliga, nationella, regionala och kommunala organisationer

Regeringskansliet

Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik.

Klimat- och näringslivs­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi. Visit Sweden lyder under Klimat- och näringslivsdepartementet.

Finansdepartementets förvaltningsorganisation

Finansdepartementet har en förvaltningsorganisation som är specialiserad på bolagsstyrning och förvaltning, för att säkra ett långsiktigt värdeskapande i den statliga bolagsportföljen.

Utrikesdepartementet (UD)

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.

Utrikespolitiska Institutet (UI)

Utrikespolitiska institutet är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor, som finansieras genom basanslag och projektbidrag från Utrikesdepartementet, forskningsfinansiärer och försäljning av prenumerationer, medlemsintäkter och deltagaravgifter från seminarieverksamhet. UI:s uppdrag är att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring är ett samarbete mellan myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Gruppen arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring.

Svenska Institutet

Svenska institutet är en statlig, nationell myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands.

Business Sweden

Business Sweden som ägs gemensamt av svenska staten och det svenska privata näringslivet, hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell statlig myndighet för att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet, samt genomför delar av den europeiska sammanhållningspolitiken.

Sametinget

Sametinget är ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter och en svensk, statlig myndighet. Sametingets uppgift är i korthet främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.

Sveriges Länsstyrelser

Sveriges 21 länsstyrelser är statliga myndigheter med uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Som en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. En politiskt styrd organisation med förtroendevalda från kommuner och regioner.

Team Sweden

Team Sweden är ett svenskt nätverk för svenskt exportfrämjande, med uppgift är att löpande utvärdera offentliga främjandeinsatser så att de mest effektiva metoderna alltid väljs. Team Sweden finns till för svenska företag och är ett paraply av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet.

Nordiska Ministerrådet

Inom ramen för Nordiska Ministerrådet, ett regeringssamarbete på nordisk nivå, samverkar de nordiska länderna kring marknadsföringsfrågor gällande turism. I det samarbetet ingår Visit Sweden, Innovasjon Norge, Visit Finland, Visit Denmark, Visit Iceland och Visit Faroe Islands.

Regionala turismorganisationer

Visit Skåne

Visit Blekinge

Visit Halland

Turistrådet Västsverige

Region Kalmar

Destination Småland (Region Kronoberg)

Smålandsturism (Region Jönköping)

Visit Värmland

Region Uppsala 

Region Gotland

Region Stockholm

Visit Dalarna

Jämtland Härjedalen Turism

Region Västernorrland

Region Västerbotten

Swedish Lapland Visitors Board (Region Norrbotten)

Bransch- och intresseorganisationer

Svensk Turism

Näringslivets samlade röst i turismfrågor som formulerar näringens behov för en konstruktiv dialog med offentliga företrädare, civilsamhälle och andra aktörer i besöksnäringen. Svensk Turism ägs av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ.

Svenska Destinationsnätverket (SNDMO)

Utvecklar svensk besöksnäring genom att samla destinationsorganisationer och städer från Sveriges större kommuner. Förening som fungerar som ett påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor mot relevanta intressenter och parter i svensk besöksnäring. Agerar även som ett gemensamt forum för kunskapsöverföring mellan organisationer för marknadsföring och destinationsutveckling.

Regionala nätverket för besöksnäring & turism (RNBT)

Ideell förening för regionala turistorganisationer som verkar på regional nivå för sakfrågor som rör turism- och besöksnäringen. Ofta kallat "Regionala nätverket". Mål med föreningen är att uppnå ökad transparens, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan medlemmarna och föreningens intressenter. Föreningen ersätter inte andra organisationer med intresse i- eller som representerar besöksnäringen i landet.

Visita

Bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk besöksnäring (bo, äta, göra).

Svenska Resebranschföreningen

Representerar både stora och små svenska resebyråer, researrangörer, eventarrangörer och onlineresebyråer.

Svenskt Näringsliv

Företagsamhetens röst i Sverige.

Transportföretagen

Transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. En medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Svensk Handel

Bransch- och arbetsgivarorganisation som driver frågor för parti-, detalj- och e-handeln.

Naturturismföretagen

Branschorganisation och gemensam röst för företag inom naturturism och ekoturism.

SCR Svensk Camping

Bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretag.

Connect Sweden

Samverkansprojekt som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser.

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB)

Ideellt medlemsforum för svenska kongressarangörer som driver frågor för mötesindustrin där medlemmar utbyter kunskap och gör affärer..

Swedish Network of Event Destinations (SNED)

Nätverkets syfte är att svenska destinationer som arbetar icke-kommersiellt med publika evenemangsfrågor gemensamt ska stärkas, att vara ett forum för att öka kompentens och samla sakfrågor kring publika evenemang samt att sätta definitioner och standards på nationell nivå. Cirka 41 städer/regioner är medlemmar i SNED (2022). Sajt saknas.

Forskning & Utbildning

ETOUR, Mittuniversitetet

Turismforskningscentrum där forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus.

Centrum för Turism, Göteborgs Universitet

Forskningscentrum med fokus på mat och gasronomiturism, maritim turism, evenemangsturism och samhällsutveckling och turism.

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

Arbetar med att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF).