Hoppa till innehåll

Bolagsstyrning

Senast uppdaterad:10 april 2024

V.S. VisitSweden AB är moderbolag i koncernen Visit Sweden, ett aktiebolag som från och med år 2020 till hundra procent ägs av svenska staten och förvaltas av Klimat- och Näringsdepartementet. Sedan år 2022 rapporterar bolaget även till Finansdepartementet.

Visit Sweden har sitt säte i Stockholm, Sverige.

Visit Swedens aktieägare fattar ytterst beslut om företagets styrning genom den av årliga bolagsstämman utsedd styrelse och styrelseordförande. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och årsstämma hålls en gång per år innan april månads utgång.

Affärsplan & Verksamhetsplan

I Visit Swedens Affärsplan tolkas uppdraget. Här beskrivs vilka mål och vilken önskad effekt som ska uppnås. Verksamhetsplanen beskriver sedan hur arbetet ska genomföras.

Statliga strategier

Visit Sweden ska genom sitt statliga samhällsuppdrag utgå från relevanta, statliga strategier för nationen Sverige, som beslutats av regeringen.

Regeringens export- och investeringsstrategi

Utländsk turism till Sverige är en del av Sveriges export. Regeringens export- och investeringsstrategi och dess vägledande, strategiska målsättningar är:

  • Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP.
  • Fler små och medelstora företag ska exportera.
  • Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.
  • Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft.
  • Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens, talanger och besökare ska öka.

Ägaranvisning & Bolagsordning

I Visit Swedens ägaranvisning finns bolagets uppdragsbeskrivning och målsättning för vad den statliga ägaren vill att bolaget ska uppnå. Bolagsordningen innehåller formalia kring själva bolaget.

Svensk kod för bolagsstyrning

Visit Sweden är ett aktiebolag och tillämpar som alla statligt ägda bolag, svensk kod för bolagsstyrning. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska aktiebolag och behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Mer om svensk kod för bolagsstyrning