Hoppa till innehåll

Whistleblowing

Visit Sweden har en visselblåsarfunktion för medarbetare, volontärer, konsulter, arbetssökande och andra som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått information om missförhållanden.
Senast uppdaterad:7 maj 2024

Visselblåsarfunktionen är avsedd för rapportering av följande typer av missförhållanden:

 • Allvarliga tjänstefel
 • Bedrägeri eller stölder
 • Personuppgifts- eller informationssäkerhetsincidenter
 • Mutor och korruption
 • Kränkande särbehandling och diskriminering
 • Intressekonflikter eller jäv; samt
 • Överträdelser mot andra interna regler

Visit Sweden uppmuntrar generellt rapportering av missförhållanden. Det bör noteras att visselblåsarlagen endast ger lagstadgat skydd för rapportering av missförhållanden som angår allmänheten, så att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Visit Sweden ger samma skydd för all rapportering till visselblåsarfunktionen som sker i god tro och i enlighet med dessa instruktioner.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen ska inte användas för rapportering som enbart rör den enskildes egna arbets- eller anställningsförhållanden. För denna typ av ärenden hänvisas i första hand till närmaste chef eller HR.

Hur hanteras anmälningarna?

Visselblåsarens identitet skyddas genom sekretess, endast de personer som utreder ärendet får ta del av visselblåsarens identitet.

När du skickar in en visselblåsning är det en extern part, Ernst & Young AB, som tar emot den. Ernst & Young gör en initial bedömning och tar fram förslag till vidare hantering.

Bedömningen skickas till en intern hanteringsgrupp i organisationen som består av Visit Swedens Chief HR Officer och Visit Swedens Chief Financial Officer.

Den interna hanteringsgruppen tar ställning till om ärendet ska utredas vidare eller om anmälan ska hanteras på annat sätt.

Avser anmälan någon i den interna hanteringsgruppen eller dess överordnade kommer den att skickas till en person högre upp i organisationen enligt etablerade rutiner.

Vidare görs en bedömning om eventuell utredning ska ske med stöd av EY, alternativt internt. 

Anonymitet

Anmälaren har möjlighet att lämna information och kommunicera med Ernst & Young anonymt. Det är möjligt att ange kontaktuppgifter vilket uppmuntras eftersom det i vissa fall är det inte möjligt att utreda ett ärende utan denna information.

Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt. 

Skydd för dig som visselblåsare

Skyddet mot repressalier för personer som rapporterar om missförhållanden enligt visselblåsarlagen är starkt och omfattar både ett skydd mot repressalier och i form av ansvarsfrihet.  Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta denne för negativa följder.

Medveten rapportering av falsk information omfattas inte av skyddet.

Uppgifter som kan behövas i din rapport

 • Namn och kontaktuppgifter till dig som rapporterar (frivilligt)
 • Vilken relation du har till organisationen
 • En beskrivning av missförhållandet
 • Uppgifter om vilka som är inblandade
 • Eventuell tidpunkt och plats
 • Eventuell tillgänglig dokumentation
 • Om du vidtagit åtgärder med anledning av missförhållandet.