Hoppa till innehåll

Bolagsstämmor

Årsstämman är Visit Swedens högsta beslutande instans för bolagets ägare. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer som följer verksamheten, samt fastställer bolagets balans- och resultaträkning.
Senast uppdaterad:27 mars 2024

2024

Kallelse till årsstämma i V.S. VisitSweden AB

Härmed kallas till årsstämma i V.S. VisitSweden AB, org.nr 556500-7621.
Tid: Torsdag den 25 april 2024, kl. 09:00
Plats: V.S. VisitSweden AB, Slussplan 9, 11130 Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams.
Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledarmot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänhet

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till V.S. VisitSweden AB, Box 3030 (Slussplan 9), 103 61 Stockholm, eller till Åsa Bergman Ardgren per mail [email protected] och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Tidigare bolagsstämmor