Hoppa till innehåll

Intern styrning

Visit Sweden har en värdegrund och en uppförandekod som gäller alla medarbetare i koncernen, samt interna policyer, riktlinjer och instruktioner.

Värdegrund

  • Nyskapande (Innovative)
  • Professionella (Professional)
  • Affärsmässiga (Business Minded)
  • Omtänksamma (Caring)
  • Lekfulla (Playful)

Uppförandekod - Code of Conduct

Visit Swedens uppförandekod förtydligar bolagets förväntningar på ett föredömligt, etiskt och ansvarsfullt agerande från alla medarbetare. Koden ger stöd i situationer eller dilemman.

Affärsetisk policy

Vår affärsetiska policy och riktlinjer ska ge konkret vägledning i hur medarbetare ska följa bland annat den näringslivskod och de lagar som styr vårt arbete. En del av policyn handlar om hur vi ska hantera inbjudningar och gåvor till events och resor som vi anordnar.

Affärspartners & leverantörer

Visit Sweden har en uppförandekod som tydliggör vilka förväntningar Visit Sweden har på sina affärspartners och leverantörer, samt på vilka sätt Visit Sweden vill att affärspartners och leverantörer agerar och hur Visit Sweden vill att de agerar i sin tur gentemot sina underleverantörer.