Hoppa till innehåll

120 år i turismbranschens tjänst

Visit Sweden är sprunget ur ett konstant växande behov av relevant marknadsföring av Sverige som resmål och turistland - ett behov som svensk politik och svenskt näringsliv varit eniga om sedan starten för över 120 år sedan.

Metoder, målgrupper, marknader, tekniker och tekniska förutsättningar har förändrats och utvecklats. Samtidigt har behovet av insikter om marknader, målgrupper och marknadsföring växt genom decennierna, liksom konkurrensen om turisterna.

1902 etablerades Svenska Trafikförbundet med syfte att marknadsföra Sverige som turistland utomlands och tillsammans med Svenska Turistföreningen, STF, även inom landet.

Idag marknadsför Visit Sweden starkare än någonsin turistlandet Sverige och erbjuder svenska turism- och besöksnäringen moderna marknadsföringstjänster och ovärderliga kunskaper om målgrupper, marknader och marknadsföring.

Oavsett ägarstrukturer, bolagsnamn eller finansieringsmodeller - har uppdraget varit detsamma sedan begynnelsen. Att marknadsföra turistlandet Sverige.

Historiska årtal - korta versionen

1902

Svenska Trafikförbundet (som blir Visit Sweden) bildas; en sammanslutning av hotell, järnvägar, rederier som i samverkan med staten och Svenska Turistföreningen, STF, i huvudsak marknadsförde Sverige i utlandet.

1944

Svenska Trafikförbundet byter namn till Svenska Turisttrafikförbundet, STTF.

1976

Svenska Turisttrafikförbundet ombildas till en statlig stiftelse: Sveriges Rese- och Turistråd för marknadsföring och socialturism.

1992

Statliga stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd avvecklas. Istället bildas bolaget Swedish Travel & Tourism Council AB, mer känt som Next Stop Sweden med syfte att tillhandahålla marknadsföringstjänster utomlands för svensk turistnäring.

1995

Företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB bildas, hälftenägt av staten, där turistnäringen äger andra halvan. Uppgiften är fortsatt att marknadsföra Sverige utomlands. Swedish Travel & Tourism Council AB (Next Stop Sweden) övertas av företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB.

2006

Sveriges Rese- och Turistråd AB byter namn till det mer internationellt gångbara Visit Sweden.

2020

Visit Sweden blir ett helstatligt ägt aktiebolag, för att tydligare marknadsföra turistlandet, hela resmålet Sverige.

2022

Visit Sweden kammar hem hela 21 internationella och svenska utmärkelser och priser för sin marknadsföring av turistlandet Sverige. Marknadsföring som nått ut till över 150 miljoner människor under året.

Historiska årtal - den längre versionen

1902

 • Svenska Trafikförbundet (som senare blir Visit Sweden) bildas: en sammanslutning av hotell, järnvägar, rederier som i samverkan med Svenska Turistföreningen, STF, i huvudsak marknadsför Sverige i utlandet.
 • STF som under flera år lagt resurser på informationskampanjer och reklam om Sverige i framför allt USA, beslutar omkring år 1900 att lägga sin energi och kraft på inhemsk turism: "Bildandet av ett organ för turistisk reklamverksamhet i utlandet framstod nu som en angelägenhet av stor vikt”.
 • Tillsammans med Nordisk Resebureau, en av de största intressenterna i landet, bjöd generaldirektören för järnvägsstyrelsen år 1902 in svenska turistbranschen till ett möte i Stockholm. Det lockade hundratals intressenter från järnväg, rederier, hotell, gästgiverier, restauranger.
 • På mötet fanns tveksamhet om att genom marknadsföring försöka utvidga nöjesresandet, då man befarade att ”landsortens befolkning skulle förledas och göra avkall på sitt idoga arbete och omvandlas till lättingar”.
 • Flertalet ansåg att Sverige måste vara med sin tid och de underströk värdet av turistreklam för landets exportindustri. Svenska Trafikförbundet såg dagens ljus.

1909

 • Andra april öppnar Svenska Trafikförbundet Schwedisches Reisebureau i Berlin på Unter den Linden.

1912

 • Olympiska spelen hålls i Stockholm, vilket ger skjuts åt intresset för Sverige som resmål.

1914-1918

 • Under första världskriget avstannade resandet från utlandet till Sverige av förklarliga skäl. Dock finns viss dokumentation om begränsad aktivitet. Enligt en historisk tillbakablick i Handelsdepartementets betänkande om turisttrafiken från utlandet år 1951 står att turistbroschyrer delades ut till engelska och amerikanska soldaterr i Frankrike.

1921

 • Svenska Trafikförbundet öppnar resebyrå på Coventry Street i London.

1924

 • SJ Resebyrå övertar Svenska Trafikförbundets resebyråer i Berlin, London, Paris och New York. Byråerna i Paris och New York läggs ner, de övriga döps om till "Swedish Travel Bureau".
 • Det nya påfundet, bildiligensen, öppnade ”turistrouter” genom tidigare otillgängliga, svenska trakter. Landsvägarna var vid tiden rätt bortglömda och eftersatta efter många år av omfattande järnvägsutbyggnad i landet.
 • Sveriges första flygbolag med internationell linjetrafik såg dagens ljus; Aktiebolaget Aerotransport, med två flyglinjer: Stockholm-Helsingfors och Malmö-Hamburg.

1926–1930

 • Intensiva reklamkampanjer om Sverige som turistland riktas mot svenskättlingar i USA. Tack vare Svenska-Amerikalinjens succé under och efter kriget är tillgängligheten till Sverige god till överkomliga priser.
 • Även den utländska kryssningstrafiken till Sverige ökar.
 • Svenska Trafikförbundet börjar sammanställa årliga ”eventlistor” som redan i december innehåller kommande årets större händelser som anses kunna locka turister till Sverige: teater, musikaler, musikarrangemang, sport- och idrottshändelser, kongresser, mässor, utställningar och så vidare.
 • I början av 30-talet minskade den utländska turisttrafiken till Sverige betydligt, framför allt från Tyskland, då tyskar belagts med reserestriktioner.
 • Från mitten av 30-talet ökade turistströmmarna till Sverige tack vare högkonjunkturen i världen. Sverige och framföra allt Stockholm och Göteborg fick problem med att ta emot turister. Ett arbete med att försöka förlänga säsongerna till vår och höst och styra turistströmmarna till platser bortom allfarvägarna inleds.
 • Svenska Trafikförbundet gav ut en resebyråhandledning där säsongsförlängningen särskilt behandlas.

1934

 • Nya stadgar för Svenska Trafikförbundet infördes ”Paragraf 1: Förbundet har till uppgift att arbeta för utveckling av resandetrafiken inom Sverige, med arbetet huvudsakligen inriktat på trafik från utlandet, och i samband därmed i utlandet på ändamålsenligt sätt bedriva landsgagnelig upplysningsverksamhet om Sverige”. Att bedriva "landsgagnelig upplysningsverksamhet om Sverige" togs på största allvar. Kortfattat: Svenska Trafikförbundet blir nu "Sveriges propagandacentral”.
 • Staten är de största investerarna, följt av SJ, privata järnvägar, rederier, hotell, flyglinjer, restauranger, museer, affärsföretag, banker och enskilda. Samt av vissa kommuner.

1935

 • 500 000 broschyrer om Sverige på olika språk producerades. 90 000 broschyrer producerades om Sveriges vintersportmöjligheter och badorter. En Hotell- och restaurangförteckning på ca 25 000 exemplar producerades på tyska, engelska och franska.

1936

 • I Svenska Trafikförbundets skrift om sina egna arbetsuppgifter från 1936 står att läsa bland annat om förbundets arbete med pressinformation, pressresor till Sverige, studieresor för resebyråtjänstemän, och om hur förbundet byggt upp en artikel- bild- och filmbank och om hur film blir en alltmer ”uppskattad form av propaganda”.
 • Där står även om förbundets organisering med egna ”propagandacentraler” utomlands (Paris, New York, Berlin, London, Köpenhamn) varifrån material kan lånas och beställas och hur man i andra länder arbetar via ombud.

1933: 136 000 utländska besökare

1934: 167 000 utländska besökare

1935: 190 000 utländska besökare

1936: 1 878 668 utländska besökare tillförde landet ca 52 MSEK

 • Svenska Trafikförbundets arbete med kunskapshöjning av svensk turism- och besöksnäring ser dagens ljus: I skriften om verksamheten från 1936 skrivs om vikten för besöksnäringen att kunna ge god service – och vad olika målgrupper efterfrågar. Om vikten av att kunna assistera besökare på engelska, framför allt på svenska hotell understryks. Där står bland annat om en kurs i hotellengelska som arrangeras i Jönköping, där ett 50-tal elever går, samt en kurs i Grangärde och en på Hotell Stockholm.

1938

 • Första allmänna semesterlagstiftningen i Sverige införs. Denna gör att allt fler svenskar börjar att resa inom landet, något som skapar ytterligare utmaningar för besöksnäringen, framför allt gällande logi.

1939

 • Resandet till Sverige avstannar helt under andra världskriget. Ingen marknadsföring av resor till Sverige genomfördes under perioden.
 • Svenska Trafikförbundets organisation hålls vid liv under andra världskriget för att förbereda efterkrigstidens marknadsförings- och propagandaarbete, främst genom att Svenska turistbyrån i New York hålls öppen under stor del av krigsåren. Därifrån distribueras svensk upplysningsfilm till länder på både den nord- och sydamerikanska kontinenten.

1944

 • Svenska Institutet bildas vid årsskiftet 1944-1945. En av deras uppgifter blir att stödja det upplysningsarbete om Sverige utomlands som redan pågick.
 • Svenska Trafikförbundet byter den 28 juli namn till Svenska Turisttrafikförbundet.
 • "Turistreklamförbundet" var det ursprungliga förslaget till nytt namn, men ”ordet reklam hade dock en sådan valör, att man inte ansåg sig kunna godtaga ett ursprungligt namnförslag”.
 • En gallupundersökning görs i Sverige i början av 1944, som visar att intresset för att resa efter kriget var mycket stort bland svenskar.
 • Det dröjer dock innan turisttrafiken kommer i gång efter krigsslutet. Reserestriktioner och visumtvång sägs vara största utmaningarna för den internationella nöjestrafiken.
 • Den svenska besöksnäringen brottas med logiproblem. Tillgång till hotell är en utmaning, framför allt i Stockholm.

1947

 • Svenska Turisttrafikförbundet initierar en statlig utredning om provisoriska åtgärder för att möta den tilltagande turistströmmen, där man rekommenderar att byggregler för hotell lättas upp, motell byggs och en mottagningscentral för utländska turister inrättas. Ingen av rekommendationerna tycks följas, även om hotellbyggandet tar fart.
 • En omfattande pristävling för att ta fram nya och tilltalande turistsouvenirer, i hopp om att deras intäkter ska bidra till statskassan initieras av Turisttrafikförbundet. Det blir en flopp.

1948

 • Svenska Turisttrafikförbundet lägger fram förslag om en utredning för handelsministern: att skapa tillförlitlig uppskattning av den ekonomiska betydelsen av turism för landet, vilka problem som utländsk turisttrafik till Sverige brottas med och förslag till lösning.
 • Det får bifall hos handelsministern, som även med emfas påpekar att: "Det ligger i sakens natur att övervägandet av problem, som beröra den utländska turisttrafiken på Sverige, i första rummet måste ankomma på de, huvudsakligen enskilda, intressen — rederier och flygbolag, hotell och resebyråer — som arbeta på hithörande områden".

1951

 • Allmänna semesterlagstiftningen i Sverige revideras.

1963

 • Allmänna semesterlagstiftningen i Sverige revideras.

1965

1966

 • Kollegiet för Sverigeinformation i utlandet inrättas för att samordna Sveriges marknadsföring i utlandet. Samarbetspartners: Svenska institutet, Sveriges Exportråd, Stockholms Turisttrafikförbund och Svenska Turisttrafikförbundet. Kollegiet avskaffas på 1970-talet.

1967

 • Turism‐och rekreationsfrågor blir en kommunal angelägenhet. Kommunerna åläggs främja turismväsendet och ”vidtaga åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar”.
 • Den viktigaste delen av Svenska Turisttrafikförbundets (STTF) arbete utgörs på 60-talet av trycksaksproduktion på engelska, tyska och franska men även holländska, spanska, portugisiska, italienska, finska, danska och norska.
 • En annan viktig del av Turisttrafikförbundets verksamhet är inbjudningar till Sverige av utländska resebyråtjänstemän och journalister. Där samarbetar Turisttrafikförbundet ofta med svenska trafikföretag, hotellorganisationer och regionala turistorgan.
 • STTF:s bildtjänst distribuerar mellan 25 000 och 30 000 turistbilder till utlandskontoren eller direkt till olika bildbeställare årligen.
 • För förbundets verksamhet på de viktigaste marknaderna för svensk turism svarar nu elva utlandskontor. I bland annat New York, har man ett nära samarbete de nordiska länderna.
 • Förbundets budget 1 juli 1966-30 juni 1967 låg på drygt 4,1 milj. Kronor och antal anställda är ”ett tjugotal tjänstemän”.

1976

 • Svenska Turisttrafikförbundet STTF ombildas till den statliga stiftelsen, Sveriges Rese- och Turistråd. Huvuduppgiften är att främja marknadsföring av turism i Sverige och socialturism. En av de större marknadsföringskampanjerna var ”Sverige är Fantastiskt”.
 • Stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd skapar ”Bokser” ett centralt bokningssystem för turistnäringen som inkluderar svenska attraktioner, rekreationsanläggningar, boenden mm.
 • Sveriges Rese- och Turistråd skapar även en centralt administrerad databas med svensk turist- och besöksnäringsstatistik. Dels för eget bruk, dels för att tillhandahålla information till turistnäringen.
 • 1976 bildas Sveriges länsturistorganisationer genom landstingen. De ska satsa på produktutveckling, paketering och bokningssystem.

1978

 • Allmänna semesterlagstiftningen i Sverige revideras.

1983/1984

 • Statliga stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd övertar ansvaret för svenska turist- och rekreationsfrågor från statliga Rekreationsberedningen och Naturvårdsverket.
 • Sveriges Rese- och Turistråd bildar ett aktiebolag för sitt bokningssystem: Bokser Turistservice AB.

1987

 • Sveriges Rese- och Turistråd bildar ett dotterbolag, Resurs, för att omhänderta det statistiska arbetet.

1992

 • Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation RTS bildas, en förening där samtliga medlemmar utgörs av kommersiella aktörer.
 • De politiska turistfrågorna flyttas från Jordbruksverket till Näringsdepartementet.
 • Sveriges Rese- och Turistråd vinner SvD Grand Prix för kampanjen "Letar du efter Sverige?"
 • Enligt ett riksdagsbeslut ska den statliga stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd avvecklas. Företag och organisationer i turistnäringen startar då snabbt bolaget, Swedish Travel & Tourism Council AB, mer känt som Next Stop Sweden, med fortsatt syfte att tillhandahålla marknadsföringstjänster utomlands för svensk turistnäring. Bolaget fick efter upphandling anslag från staten.

1995

 • Myndigheten Turistdelegationen etableras under Näringsdepartementet. Uppgiften blir att samordna statliga insatser för att stärka turistnäringens utveckling. Myndigheten ska dels utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och turistnäringen, dels ansvara för kunskapsutveckling samt ansvara för officiell statistik.
 • För att omhänderta marknadsföringen av Sverige utomlands bildas företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB - till hälften ägt av staten, där turistnäringen äger den andra halvan. Swedish Travel & Tourism Council AB (Next Stop Sweden) övertas av det nya företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB.

2002

 • Sveriges Rese- och Turistråd AB startar Ekoturismprogrammet med bl a LRF, SKL, STF, NUTEK.
 • Svenska Ekoturismföretagen (Naturturismföretagen från 2018) och Sveriges Rese- och Turistråd AB (Visit Sweden från 2006) lanserar tillsammans märkningen ”Swedish Ecotourism”. Märkningen byter senare namn till ”Natures best”.

2004

 • En gemensam kommunikationsplattform för Sverigebilden sjösätts av NSU, Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet som svenska UD är huvudman för.

2005

 • Enligt beslut i Sveriges riksdag upphör Turistdelegationens verksamhet vid årets utgång. Ansvaret för analyser tillförs Sveriges Rese- och Turistråd och ansvar för det övriga arbetet övertas av NUTEK.

2006

 • Sveriges Rese- och Turistråd AB byter namn till det mer internationellt gångbara Visit Sweden.
 • Kampanjen “Stockholm the Musical” vinner Cannes Lions, guld i London International Awards, guld One Show, guld Cristal Festival, vinner tre Webby Awards, Cresta Awards, får två silver i Eurobest, brons i Epica Awards, placeras på Shortlist CLIO Awards och nomineras till D&AD.

2007

 • Visit Swedens huvudmarknader är Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Ryssland, USA och ”Asien”.
 • Visit Sweden lanserar ”Community of Sweden” med användargenererat innehåll och publicerar en mycket omtyckt Sverigekatalog. Hållbarhet blir en strategifråga för bolaget.

2008

 • Visit Sweden hållbarhetsredovisar för första gången.
 • Visit Swedens internationella resebransch-bearbetning ser dagens ljus. Föst ut är resebranschen i Tyskland.
 • Visit Sweden har beslutat sig för att Asien är för stort att hantera som en marknad – i stället fokuserar man på Japan och Kina.
 • Till den danska marknaden utvecklar Visit Sweden en ”Swedish Cities-kampanj”, kampanjen ”House of Sweden” och lanserar ”Magasin Sverige”.
 • Samtidigt tar den digitala utvecklingen fart och Visit Sweden utvecklar en ny, ”social webb”: visitsweden.com, något som Internet World prisar bolaget för med utmärkelsen Årets bästa sajt.

2009

 • Sverige står värd för European Travel Commission, ETC:s, och FN:s världsturistorganisation UNWTO:s internationella symposium ”Tourism in the Green Economy”.
 • Visit Sweden med sina 66 anställda blir ett klimatneutralt bolag och skriver under Global Compact – International Labour Right Organisation, ILO:s, tio kärnprinciper för mänskliga rättigheter.

2010

 • Visit Sweden lanserar sin hållbarhetsstrategi, plus en strategi för att kommunicera Sverige som en hållbar destination.
 • Visit Sweden öppnar kontor i Oslo och ett i Moskva.
 • Med stöd av Tillväxtverket inleds ett femårigt projekt för att främja och utveckla måltidsturism till Sverige: ”Det nya matlandet”.
 • Curators of Sweden lanseras av Visit Sweden och Svenska Institutet. Det blir inte bara en flerårig kampanj; det blir också en av Visit Swedens mest prisade kampanjer. En ny svensk kommunicerade ocensurerat via det officiella Twitterkontot @sweden varje vecka.
 • Curators of Sweden har hyllats för sin öppenhet. Själva idén var att stärka bilden av ett demokratiskt och öppet land.

2011

 • Visit Sweden är medgrundare till Green Meeting Industry Council, GMIC.
 • Visit Sweden lanserar sin första, egna strategi för att stärka bilden av turistlandet Sverige, utöver Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, NSUs, Nation Branding Strategi.
 • Visit Sweden ökar sin marknadsnärvaro i Kina. Samtidigt avvecklas ägandet i Scandinavian Tourist Board i Kina och Japan.
 • Visit Sweden startar i februari tillsammans med organisationen Svensk Turism och Swedavia ett nytt bolag, Svensk Destinationsutveckling AB, för utveckling av destinationer i Sverige. Detta på direkt efterfrågan från svensk turistnäring, med mål om 20 nya exportmogna destinationer år 2020. I mars 2014 övertar bolagets anställda verksamheten och breddar erbjudandet till marknaden.

2012

 • Visit Sweden inleder samarbete med Visit Sapmi om riktlinjer kring etik, hållbarhet och kvalitet i marknadsföring när det gäller den samiska kulturen och kulturarvet.

2013

 • Visit Sweden lanserar “Besöksnäringens kommunikationsguide” - en hjälp för turistbranschen att kommunicera och marknadsföra på ett sätt som attraherar de målgrupper som identifierats som viktigast att nå ut till.
 • Den fortsatt pågående kampanjen ”Curators of Sweden” fortsätter att vinna marknadsföringspriser, bla Stora kommunikationspriset och Guldnyckeln.

2015

 • Förnyad satsning på kunskapsöverföring till turist- och besöksnäringen inleds: ”Future Watch” – där Visit Sweden och gäster presenterar de senaste trenderna för regioner och destinationer.
 • Code of conduct för hela bolaget införs.
 • Curators of Sweden fortsätter att prisas, bla Spinn18, och utses till ”årets kampanj i sociala medier”.

2016

2017

2018

 • Visit Swedens plattform för kunskapsdelning med turist- och besöksbranschen, ”Kunskapsbanken”, börjar att byggas.
 • Visit Sweden blir Climate Sponsor under Adventure Travel Trade Associations Adventure Travel World Summit.
 • Den globala marknadsföringskampanjen ”72 Hour Cabin” lanseras, en kampanj som blir både flerårig och prisad: Bästa sajt: Internet World, Community of Sweden: Strategy Awards, European Excellence Awards, Spinn Silver i kategorin "Årets innovationskampanj".
 • Och kampanjen “The Cabin Cure” nomineras till CLIO Awards.

2019

2020

 • Visit Sweden är en av få aktörer inom internationell destinationsmarknadsföring, globalt sett, som under Covid-19-pandemin fortsätter marknadsföra sitt land. ”Welcome when the time is right” är Visit Swedens budskap.
 • Visit Sweden AB övergår i helstatlig ägo och accelererar digitaliseringen av bolagets administration.
 • Visit Sweden får som extra uppdrag att marknadsföra destinationen Sverige även mot svenskar, för att gynna svenska besöksnäringen.
 • Visit Swedens sajt får Publishingpriset i kategorin Sajter som marknadsför destinationer.
 • Kampanjen “Edible Country” fortsätter att nomineras, nu bla till The Webby Awards (International Academy of Digital Arts and Sciences).

2021

 • Visit Sweden erhåller:
  • kinesiska WeChats Global Tourism Boards
  • kinesiska WeChat Channels Creators Plan Reward
  • indiska Think Global Awards, i kategorin resor.

2022

Några exempel på resultat av Visit Swedens arbete med marknadsföring av hela resmålet Sverige:

 • Ett pressvärde på i snitt 900 Miljoner SEK per år de senaste tre åren.
 • De senaste tre åren också 5000 genomförda affärsmöten bara genom eventet Swedish Workshop med ett genomsnittligt NKI på 8,5 av 10.
 • Vi har närmare en och en halv miljon följare i våra olika sociala kanaler, och vi har det senaste året - bara på Instagram och Facebook - haft en räckvidd på närmare 400 miljoner.
 • Under det senaste året har 6 miljoner besökare tagit del av inspirerande innehåll om hela resmålet Sverige på våra webbplatser. Och det med fantastiska lästider. Våra besökare stannar längre än genomsnittet på liknande webbplatser.

Under 2022 har det även regnat marknadsföringsutmärkelser över Visit Swedens marknadsföringskampanjer. Kampanjen med IKEA-referenser "Discover the Originals" mottog:

Global Festival of Media

 • Best Communications Strategy – Gold
 • Best Campaign for a Local Brand – Silver
 • Best Distribution and Amplification of Content – Silver

MMG Awards

 • Best Campaign Travel – Winner (Gold)
 • Best integrated campaign – Winner (Gold)
 • Best Campaign led by creative idea – Highly commended (Silver)

World Media Award

 • Guld inom kategorin Travel & Tourism

Eurobest

 • Film (online > travel) – Silver
 • Film (Integrated) - Silver

Cannes Lions Awards

D&AD Awards 2022

Caples Awards

Clio Awards 2022

The One Club 2022

Guldägget 2022

Resumé, månadens kampanj

 • Månadens Idé
 • Månadens Utomhuskampanj

Och kampanjen där under pandemin, strandade, utländska turister avslöjar sina bästa restips i Sverige "De ofrivilliga turisternas guide till Sverige" mottog:

Guldägget 2022

 • Guldägg för bästa integrerade kampanj

2023

År 2023 har inletts med fler fina priser och utmärkelser. Visit Swedens internationella kampanj Spellbound by Sweden, där skräckförfattaren John Ajvide Lindqvists blodisande ljudnovell om svenska naturväsen använts för att Sverige ska sticka ut i mängden av soldränkta paradisstränder och kulturhistoriska byggnader, har mottagit:

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.