Hoppa till innehåll

120 år i turismbranschens tjänst

Visit Sweden är sprunget ur ett behov av relevant marknadsföring och utveckling av Sverige som turistland och nation - ett behov som svensk politik och näringsliv varit eniga om sedan starten för över 120 år sedan.
Senast uppdaterad:7 maj 2024

Genom åren har verksamhetens uppdrag, syfte och ägarstruktur varierat och metoder, marknader och tekniska förutsättningar har utvecklats. Samtidigt har svenska turismbranschens behov av kunskap om marknader, målgrupper och marknadsföring växt i takt med att komplexiteten och konkurrensen om turisterna ökat.

Idag marknadsför Visit Sweden, effektivare än någonsin, turistlandet Sverige och erbjuder svenska turismbranschen moderna marknadsföringstjänster och ovärderliga kunskaper om målgrupper, marknader och marknadsföring.

Sammanfattning: År 1902 fram till idag

1902 - året då allt började

Svenska Trafikförbundet (som senare blir Visit Sweden) bildas; en sammanslutning av hotell, järnvägar, rederier som i samverkan med staten och Svenska Turistföreningen, STF i huvudsak marknadsförde Sverige i utlandet. Tillsammans med STF marknadsförde Svenska Trafikförbundet även Sverige som resmål mot svenskar.

1944

Svenska Trafikförbundet byter namn till Svenska Turisttrafikförbundet, STTF.

1976 - staten tar över

Svenska Turisttrafikförbundet ombildas till en statlig stiftelse: Sveriges Rese- och Turistråd för marknadsföring och socialturism.

1992 - näringslivets tur

Statliga stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd avvecklas. Istället bildas bolaget Swedish Travel & Tourism Council AB med marknadsföringsprojektet Next Stop Sweden som tillhandahåller marknadsföringstjänster utomlands.

1995

Företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB bildas, hälftenägt av staten, där turistnäringen äger andra halvan. Uppgiften är fortsatt att marknadsföra Sverige utomlands. Swedish Travel & Tourism Council AB (Next Stop Sweden) övertas av företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB.

2006 - namnet Visit Sweden ser dagens ljus

Sveriges Rese- och Turistråd AB byter namn till det mer internationellt gångbara Visit Sweden.

2020 - åter helstatligt

Visit Sweden blir ett helstatligt aktiebolag, för att tydligare marknadsföra hela turistlandet Sverige, som del av det statliga företagsfrämjamde och Sverigefrämjande arbetet.

2022

Visit Sweden kammar hem hela 21 internationella och svenska utmärkelser och priser för sin marknadsföring av turistlandet Sverige. Marknadsföringen når över 150 miljoner människor på alla kontinenter.

Visit Swedens alla namn

Mer detaljer:

1900-1910-talet

Sverige var i union med Norge, övervägande del av Sveriges befolkning bodde på landsbygden och arbetade i jordbruket. Ångtågsinfrastrukturen höll på att byggas ut (bilar var det knappt tal om). En och annan elektrisk gatlampa kan börja skådas här och var.

1902

 • Svenska Trafikförbundet (som senare blir Visit Sweden) bildas: en sammanslutning av hotell, järnvägar, rederier. Det huvudsakliga syftet med förbundet var att öka turistströmmen till Sverige genom att skapa en gemensam och stark exponering, marknadsföring, av Sverige i utlandet.
  • Tillsammans med Nordisk Resebureau, en av de största intressenterna i landet, bjöd generaldirektören för järnvägsstyrelsen år 1902 in svenska turistbranschen till ett möte i Stockholm. Det lockade hundratals intressenter från järnväg, rederier, hotell, gästgiverier, restauranger.
  • På mötet fanns tveksamhet att genom marknadsföring försöka utvidga nöjesresandet, då man befarade att ”landsortens befolkning skulle förledas och göra avkall på sitt idoga arbete och omvandlas till lättingar”.
  • Man ansåg dock att Sverige måste vara med sin tid och värdet av turistreklam för landets exportindustri. Svenska Trafikförbundet såg dagens ljus.

1909

 • Andra april öppnar Svenska Trafikförbundet Schwedisches Reisebureau i Berlin på Unter den Linden.

1912

 • Olympiska spelen hålls i Stockholm, vilket ger skjuts åt intresset för Sverige som resmål.
 • Svenska Trafikförbundet tar initiativ till bildandet av lokala turisttrafikföreningar i olika delar av landet, med syfte att öka intresset för lokala intressenter att delta i arbetet med turisttrafiken.

1914-1918

 • Under första världskriget avstannade resandet från utlandet till Sverige av förklarliga skäl. Dock finns viss dokumentation om begränsad aktivitet. Enligt en historisk tillbakablick i Handelsdepartementets betänkande om turisttrafiken från utlandet år 1951 står att turistbroschyrer delades ut till engelska och amerikanska soldaterr i Frankrike.

1919

 • Efter första världskrigets slut tog det internationella resandet fart. Förbättrad levnadsstandard för vissa grupper i samhället och kommunikationsmedlens utveckling var pådrivande faktorer. Samtidigt ökade konkurrensen och nya former av resande tog form, t.ex. sällskapsresor. Tiden präglades av ekonomisk oro och den internationella lågkonjunktur som påbörjades under slutet av 1920-talet satte tydliga spår i resandet, även i Sverige. Under 1920-talet fick den svenska turistpolitiken en mer social inriktning. Fördelningen av arbetstid och fritid diskuterades, liksom fritidens användning.
Swedisches Reisebureau

1920-1930-talet

Ångbåtstrafiken till och från Sverige tar fart, landsvägarna börjar rustas upp och bilen gör entré. Sverige börjar industrialiseras, samtidigt som den geopolitiska oron i omvärlden växer och leder till det första världskriget.

1921

 • Svenska Trafikförbundet öppnar resebyrå på Coventry Street i London.

1924

 • SJ Resebyrå övertar Svenska Trafikförbundets resebyråer i Berlin, London, Paris och New York. Byråerna i Paris och New York läggs ner, de övriga döps om till "Swedish Travel Bureau".
 • Det nya påfundet, bildiligensen, öppnar turistrouter genom tidigare otillgängliga, svenska trakter. Landsvägarna var vid tiden rätt bortglömda och eftersatta efter många år av omfattande järnvägsutbyggnad i landet.
 • Sveriges första flygbolag med internationell linjetrafik såg dagens ljus; Aktiebolaget Aerotransport, med två flyglinjer: Stockholm-Helsingfors och Malmö-Hamburg.

1926–1930

 • Intensiva reklamkampanjer om Sverige som turistland riktas mot svenskättlingar i USA. Tack vare Svenska-Amerikalinjens succé under och efter kriget är tillgängligheten till Sverige god till överkomliga priser.
 • Även den utländska kryssningstrafiken till Sverige ökar.
 • Svenska Trafikförbundet börjar sammanställa årliga ”eventlistor” som redan i december innehåller kommande årets större händelser som anses kunna locka turister till Sverige: teater, musikaler, musikarrangemang, sport- och idrottshändelser, kongresser, mässor, utställningar och så vidare.
 • I början av 30-talet minskade den utländska turisttrafiken till Sverige betydligt, framför allt från Tyskland, då tyskar belagts med reserestriktioner.
 • Från mitten av 30-talet ökade turistströmmarna till Sverige tack vare högkonjunkturen i världen. Sverige och framföra allt Stockholm och Göteborg fick problem med att ta emot turister. Ett arbete med att försöka förlänga säsongerna till vår och höst och styra turistströmmarna till platser bortom allfarvägarna inleds.
 • Svenska Trafikförbundet gav ut en resebyråhandledning där säsongsförlängningen särskilt behandlas.

1934

 • Nya stadgar för Svenska Trafikförbundet infördes ”Paragraf 1: Förbundet har till uppgift att arbeta för utveckling av resandetrafiken inom Sverige, med arbetet huvudsakligen inriktat på trafik från utlandet, och i samband därmed i utlandet på ändamålsenligt sätt bedriva landsgagnelig upplysningsverksamhet om Sverige”. Att bedriva "landsgagnelig upplysningsverksamhet om Sverige" togs på största allvar. Kortfattat: Svenska Trafikförbundet blir nu "Sveriges propagandacentral”.
 • Staten är de största investerarna, följt av SJ, privata järnvägar, rederier, hotell, flyglinjer, restauranger, museer, affärsföretag, banker och enskilda. Samt av vissa kommuner.

1935

 • 500 000 broschyrer om Sverige på olika språk producerades. 90 000 broschyrer producerades om Sveriges vintersportmöjligheter och badorter. En Hotell- och restaurangförteckning på ca 25 000 exemplar producerades på tyska, engelska och franska.

1936

 • I Svenska Trafikförbundets skrift om sina egna arbetsuppgifter från 1936 står att läsa bland annat om förbundets arbete med pressinformation, pressresor till Sverige, studieresor för resebyråtjänstemän, och om hur förbundet byggt upp en artikel- bild- och filmbank och om hur film blir en alltmer ”uppskattad form av propaganda”.
 • Där står även om förbundets organisering med egna ”propagandacentraler” utomlands (Paris, New York, Berlin, London, Köpenhamn) varifrån material kan lånas och beställas och hur man i andra länder arbetar via ombud.
 • Svenska Trafikförbundets arbete med kunskapshöjning av svensk turism- och besöksnäring ser dagens ljus: I skriften om verksamheten från 1936 skrivs om vikten för besöksnäringen att kunna ge god service – och vad olika målgrupper efterfrågar. Om vikten av att kunna assistera besökare på engelska, framför allt på svenska hotell understryks. Där står bland annat om en kurs i hotellengelska som arrangeras i Jönköping, där ett 50-tal elever går, samt en kurs i Grangärde och en på Hotell Stockholm.

1938

 • Första allmänna semesterlagen om två veckors semester införs i Sverige. Denna gör att allt fler svenskar börjar att resa inom landet, något som skapar ytterligare utmaningar för besöksnäringen, framför allt gällande logi.

1939

 • Resandet till Sverige avstannar helt under andra världskriget. Ingen marknadsföring av resor till Sverige genomfördes under perioden.
 • Svenska Trafikförbundets organisation hålls vid liv under andra världskriget för att förbereda efterkrigstidens marknadsförings- och propagandaarbete, främst genom att Svenska turistbyrån i New York hålls öppen under stor del av krigsåren. Därifrån distribueras svensk upplysningsfilm till länder på både den nord- och sydamerikanska kontinenten.
 • Regeringen tillsätter Fritidsnämnden, som var statens rådgivande organ i frågor som rörde fritidens utnyttjande för friluftsliv. Medel ur Friluftsfonden anslogs för semesteranläggningar, vandrarhem, fritidsreservat, semesterhem för husmödrar m.m.

Antal utländska besökare under 30-talet

 • 1933: 136 000
 • 1934: 167 000
 • 1935: 190 000
 • 1936: 1 878 668 (som tillförde landet ca 52 MSEK)
NewYork

1940- och 50-talet

Andra världskriget färgar av sig på det mesta. Det blir efter kriget en nystart där Sverige som undgått konfrontation, snabbt lyckas starta om näringsliv, handel och resande. Industrin blomstrar och den svenska välfärden börjar byggas upp. 50-talet är också tid för rock´n roll och raggare.

1944

 • Svenska Institutet bildas vid årsskiftet 1944-1945. En av deras uppgifter blir att stödja det upplysningsarbete om Sverige utomlands som redan pågick.
 • Svenska Trafikförbundet byter den 28 juli namn till Svenska Turisttrafikförbundet.
 • "Turistreklamförbundet" var det ursprungliga förslaget till nytt namn, men ”ordet reklam hade dock en sådan valör, att man inte ansåg sig kunna godtaga ett ursprungligt namnförslag”.
 • En gallupundersökning görs i Sverige i början av 1944, som visar att intresset för att resa efter kriget var mycket stort bland svenskar.
 • Det dröjer dock innan turisttrafiken kommer i gång efter krigsslutet. Reserestriktioner och visumtvång sägs vara största utmaningarna för den internationella nöjestrafiken.
 • Den svenska besöksnäringen brottas med logiproblem. Tillgång till hotell är en utmaning, framför allt i Stockholm.

1945

 • Efter andra världskrigets slut förändrades inställningen till turism i Västeuropa. Turismen uppfattades bl.a. som ett medel att få in utländsk valuta, särskilt amerikanska dollar. Detta ledde till att regionala och centrala organ i Sverige kom att intressera sig för resandet från utlandet.

1947

 • Svenska Turisttrafikförbundet initierar en statlig utredning om provisoriska åtgärder för att möta den tilltagande turistströmmen, där man rekommenderar att byggregler för hotell lättas upp, motell byggs och en mottagningscentral för utländska turister inrättas. Ingen av rekommendationerna tycks följas, även om hotellbyggandet tar fart.
 • En omfattande pristävling för att ta fram nya och tilltalande turistsouvenirer, i hopp om att deras intäkter ska bidra till statskassan initieras av Turisttrafikförbundet. Det blir en flopp.

1948

 • Svenska Turisttrafikförbundet lägger fram förslag om en utredning för handelsministern: att skapa tillförlitlig uppskattning av den ekonomiska betydelsen av turism för landet, vilka problem som utländsk turisttrafik till Sverige brottas med och förslag till lösning.
  Det får bifall hos handelsministern, som även med emfas påpekar att: "Det ligger i sakens natur att övervägandet av problem, som beröra den utländska turisttrafiken på Sverige, i första rummet måste ankomma på de, huvudsakligen enskilda, intressen — rederier och flygbolag, hotell och resebyråer — som arbeta på hithörande områden".
 • Perioden efter andra världskriget fram till 1950-talet kännetecknas av planering och tillväxt. Den offentliga sektorn var stark och engagerade sig i utvecklingen av turism och rekreation. Kvinnors och mäns välfärd stärktes. Bilen fick sitt genombrott. Under perioden byggdes mer än 400 000 sommarstugor och försäljningen av fritidsbåtar och husvagnar ökade. Resandet internationaliserades och charterresandet, en resandeform som blev ekonomiskt tillgänglig för många kvinnor och män, växte. Fritiden blev en stark konsumtions- och industribas och drivkraften var aktiviteter i det fria.

1949

 • Den första svenska film som belönas med en Oscar är kortfilmen Människor i stad, en impressionistisk studie av livet och rytmen i en storstad, som 1947 beställts av Svenska Turisttrafikförbundet, Svenska Institutet och Stockholms stad och som producerats av Arne Sucksdorff, för att visa upp det moderna stadslivet i efterkrigstidens Sverige.

1950

 • Den första svenska strandlagen träder i kraft som ser till friluftslivets behov av badstränder. Samma år tillsätts en strandutredning med uppdrag att se över hela lagstiftningen både med hänsyn till strändernas skydd och användningen av stränder till bad- och friluftsliv. Från och med nu var miljöfrågorna etablerade på turistområdet.

1951

 • Allmänna semesterlagstiftningen i Sverige revideras.
Människor i stad

1960-talet

Bilar, fritid och TV blir tillgängliga för allt fler, den sexuella revolutionen tar fart och den svenska synden etableras som begrepp i världen.

1963

 • Allmänna semesterlagstiftningen i Sverige revideras.

1965

1966

 • Regeringen inrättar en föregångare till Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet (NSU). Då bildades Sverigekollegiet, Kollegiet för Sverigeinformation i utlandet, omtalat som Informationskollegiet, med uppgift att samordna de ledande Sverigefrämjarorganisationerna kring en gemensam främjandestrategi och samordning av Sveriges marknadsföring i utlandet. Samarbetspartners är Svenska institutet, Sveriges Exportråd, Stockholms Turisttrafikförbund och Svenska Turisttrafikförbundet. Kollegiet avskaffas på 1970-talet.

1967

 • Turism‐och rekreationsfrågor blir en kommunal angelägenhet. Kommunerna åläggs främja turismväsendet och ”vidtaga åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar”.
 • Den viktigaste delen av Svenska Turisttrafikförbundets (STTF) arbete utgörs på 60-talet av trycksaksproduktion på engelska, tyska och franska men även holländska, spanska, portugisiska, italienska, finska, danska och norska.
 • En annan viktig del av Turisttrafikförbundets verksamhet är inbjudningar till Sverige av utländska resebyråtjänstemän och journalister. Där samarbetar Turisttrafikförbundet ofta med svenska trafikföretag, hotellorganisationer och regionala turistorgan.
 • STTF:s bildtjänst distribuerar mellan 25 000 och 30 000 turistbilder till utlandskontoren eller direkt till olika bildbeställare årligen.
 • För förbundets verksamhet på de viktigaste marknaderna för svensk turism svarar nu elva utlandskontor. I bland annat New York, har man ett nära samarbete de nordiska länderna.
 • Förbundets budget 1 juli 1966-30 juni 1967 låg på drygt 4,1 miljoner kronor och antal anställda är ”ett tjugotal tjänstemän”.
GunillaBulow

1970-och 80-talet

Grön våg, oljekriser, Vietnamkrig, kallt krig mellan öst och väst, Tjernobylkatastrof och brytningstid mellan industri- och tjänstesamhälle. Perioden innebär även nedrustning, fredsavtal, Berlinmurens fall, den första handhållna mobiltelefonen och att Abba slår igenom. Synen på turism som industri växer under tidigt 80-tal.

1973

 • Sveriges kung och tennisspelaren Björn Borg blir några i en växande skara, kända svenska frontfigurer för turistlandet och nationen Sverige.

1976

 • Svenska Turisttrafikförbundet STTF ombildas till stiftelsen, Sveriges Rese- och Turistråd ägd av staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Huvuduppgiften är att främja marknadsföring av turism i Sverige och socialturism. En av de större marknadsföringskampanjerna var ”Sverige är Fantastiskt”.
 • Stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd skapar ”Bokser” ett centralt bokningssystem för turistnäringen som inkluderar svenska attraktioner, rekreationsanläggningar, boenden mm.
 • Sveriges Rese- och Turistråd skapar även en centralt administrerad databas med svensk turist- och besöksnäringsstatistik. Dels för eget bruk, dels för att tillhandahålla information till turistnäringen.
 • 1976 bildas Sveriges länsturistorganisationer genom landstingen. De ska satsa på produktutveckling, paketering och bokningssystem.

1978

 • Allmänna semesterlagstiftningen i Sverige revideras.

1981

 • En europeisk prisjämförelse görs på uppdrag av Sveriges Rese- och Turistråd för att försöka döda myten om det dyra turistlandet Sverige. Lanseringen av resultatet, att Sverige har snabba kommunikationer och att vädret är bättre än ryktet, görs på en pressträff i Sverige för internationella journalister. Svenska Kungen medverkar. Dagens Nyheter publicerar nyheten på sina löpsedlar.

1982

 • I samarbete med tidningen "Vi bilägare" skickas den 46-sidiga broschyren "Sverige är fantastiskt" ut till samtliga hushåll i Sverige: 3,6 miljoner.

1982/83

 • Det digitala samarbetet "Bokser" mellan Sveriges Rese och Turistråd och Postverket för att skapa en distributionskanal för lokala turistaktörer = ett bokningssystem som inkluderar fakturering, redovisning, statistik sjösätts.

1984

 • Statliga rekreationsberedningen läggs ned och arbetsuppgifterna förs över till Sveriges Rese- och Turistråd. Enligt de nya stadgarna har nu Turistrådet samordnings- och planeringsuppdrag, marknadsföringsuppdrag och ett socialt uppdrag gällande breda folkgruppers möjligheter till turism och rekreation.
 • Sveriges Rese- och Turistråd bildar ett aktiebolag för sitt centrala bokningssystem: Bokser Turistservice AB.

1985

 • Kungen invigde tredje upplagan av den årligt återkommande Nordic Travel Mart.
 • Det nordiska samarbetet Gateway Nordkalotten arrangerades.
 • Den första semesterguiden för funktionsnedsatta lanserades via broschyrer och kasettband.
 • "Sverige är festligt" arrangerades inom ramen för marknadsföringskonceptet "Sverige är fantastiskt": en fest på Åby-travet med 7000 gäster och 500 artister.
 • Stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd bildar ett dotterbolag, Resurs, för att omhänderta det statistiska arbetet.

1988

Marknadsföringskonceptet "Sverige är fantastiskt" läggs ned och en ny satsning görs på konceptet "New Sweden" som resulterar i att TV-showen Good Morning America sänder LIVE en hel vecka från Stockholm.

Sverige Fantastiskt

1990-talet

Lågkonjunktur drabbar både affärs- och privatresandet i början av 1990-talet. Sverige går med i EU, Öresundsbron byggs och kriget i Persiska viken driver upp oljepriserna till rekordnivåer. Turistnäringens branschorganisationer går samman för att bli starkare i sina ansträngningar att ta sig ur den besvärliga situationen.

1990

 • "Upptäck Sverige" lanseras som nytt marknadsföringskoncept.
 • Sveriges Rese och Turistråd marknadsför Sverige på 12 marknader, har 105 anställda, 116 MSEK i statligt anslag + minst lika mycket till från svenska företag som delfinansierar kampanjer och annan marknadsföring.
 • Sveriges turistnäring beräknas bestå av ca 12.000 företag och 200.000 anställda.

1992

 • Stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd vinner SvD Grand Prix för kampanjen "Letar du efter Sverige".
 • Enligt ett riksdagsbeslut avvecklas den statliga stiftelsen Sveriges Rese- och Turistråd.
 • Staten bildar istället Myndigheten Styrelsen för Sverigebilden med uppgift att upphandla tjänster med inriktning på marknadsföring utomlands av Sverige som turistland.
 • Företag och organisationer i turistnäringen startar bolaget, Swedish Travel & Tourism Council AB för att utveckla resandet till och i Sverige. Genom projektet Next Stop Sweden tillhandahålls tjänster för marknadsföring utomlands.

1993

 • Swedish Travel & Tourism Council ABs tjänster, framför allt marknadsföring, upphandlas av Myndigheten Styrelsen för Sverigebildens, vars uppdrag utökats till att informera om Sverige som investeringsland. Långsiktig kunskapsuppbyggnad, ansvar för turiststatistik, internationella kontakter, beslut i bidragsärenden samt främjande av handikappades behov.

1995

 • Myndigheten Turistdelegationen etableras under Näringsdepartementet för att samordna statliga insatser att stärka turistnäringens utveckling. Myndigheten ska dels utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och turistnäringen, samt dels ansvara för kunskapsutveckling samt ansvara för officiell statistik.
 • För att omhänderta marknadsföringen av Sverige utomlands bildas företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB. Staten blir hälftenägare och den andra halvan ägs av turistnäringen.
 • Swedish Travel & Tourism Council AB (Next Stop Sweden) övertas av det nya företaget Sveriges Rese- och Turistråd AB.
Namnkarusell-90-tal

2000 och 2010-talet

Millennieskiftet både skrämde och lockade. Högkonjunkturen växte och världen fick sina första elsparkcyklar och hipsters. Terrordåd i New York och en dödlig Tsunami i bland annat Thailand präglar det allt mer globaliserade och digitaliserade svenska folket.

2002

 • Sveriges Rese- och Turistråd AB startar Ekoturismprogrammet med bl a LRF, SKL, STF, NUTEK.
 • Svenska Ekoturismföreningen (Naturturismföretagen från 2018) och Sveriges Rese- och Turistråd AB (Visit Sweden från 2006) lanserar tillsammans märkningen ”Naturens Bästa". Märkningen byter senare namn till ”Natures Best”.

2003

 • Svensk Turism AB grundas av svenska besöksnäringsföretag för att skapa större politisk förståelse för turismen som näringsgren och för den samhällsnytta som turismen innebär för Sverige. Svensk Turism AB förvaltar näringslivets ägarandel av Sveriges Rese- och Turistråd AB.

2004

 • En gemensam kommunikationsplattform för Sverigebilden sjösätts av Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, NSU, som svenska UD är huvudman för.

2005

 • Enligt beslut i Sveriges riksdag upphör Turistdelegationens verksamhet vid årets utgång. Ansvaret för analyser tillförs Sveriges Rese- och Turistråd och ansvar för det övriga arbetet övertas av NUTEK.

2006

 • Sveriges Rese- och Turistråd AB byter namn till Visit Sweden.
 • Kampanjen “Stockholm the Musical” vinner Cannes Lions, guld i London International Awards, guld One Show, guld Cristal Festival, vinner tre Webby Awards, Cresta Awards, får två silver i Eurobest, brons i Epica Awards, placeras på Shortlist CLIO Awards och nomineras till D&AD.

2007

 • Visit Swedens huvudmarknader är Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Ryssland, USA och ”Asien”.
 • Visit Sweden lanserar ”Community of Sweden” med användargenererat innehåll och publicerar en mycket omtyckt Sverigekatalog. Hållbarhet blir en strategifråga för bolaget.

2008

 • Visit Sweden hållbarhetsredovisar för första gången.
 • Visit Swedens internationella resebransch-bearbetning ser dagens ljus. Föst ut är resebranschen i Tyskland.
 • Visit Sweden har beslutat sig för att Asien är för stort att hantera som en marknad – i stället fokuserar man på Japan och Kina.
 • Till den danska marknaden utvecklar Visit Sweden en ”Swedish Cities-kampanj”, kampanjen ”House of Sweden” och lanserar ”Magasin Sverige”.
 • Samtidigt tar den digitala utvecklingen fart och Visit Sweden utvecklar en ny, ”social webb”: visitsweden.com, något som Internet World prisar bolaget för med utmärkelsen Årets bästa sajt.

2009

 • Sverige står värd för European Travel Commission, ETC:s, och FN:s världsturistorganisation UNWTO:s internationella symposium ”Tourism in the Green Economy”.
 • Visit Sweden med sina 66 anställda blir ett klimatneutralt bolag och skriver under Global Compact – International Labour Right Organisation, ILO:s, tio kärnprinciper för mänskliga rättigheter.

2010

 • Visit Sweden lanserar sin hållbarhetsstrategi, plus en strategi för att kommunicera Sverige som en hållbar destination.
 • Visit Sweden öppnar kontor i Oslo och ett i Moskva.
 • Med stöd av Tillväxtverket inleds ett femårigt projekt för att främja och utveckla måltidsturism till Sverige: ”Det nya matlandet”.
 • Curators of Sweden lanseras av Visit Sweden och Svenska Institutet. Det blir inte bara en flerårig kampanj; det blir också en av Visit Swedens mest prisade kampanjer. En ny svensk kommunicerade ocensurerat via det officiella Twitterkontot @sweden varje vecka.
 • Curators of Sweden har hyllats för sin öppenhet. Själva idén var att stärka bilden av ett demokratiskt och öppet land.

2011

 • Visit Sweden är medgrundare till Green Meeting Industry Council, GMIC.
 • Visit Sweden lanserar sin första, egna strategi för att stärka bilden av turistlandet Sverige, utöver Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, NSUs, Nation Branding Strategi.
 • Visit Sweden ökar sin marknadsnärvaro i Kina. Samtidigt avvecklas ägandet i Scandinavian Tourist Board i Kina och Japan.
 • Visit Sweden startar i februari tillsammans med organisationen Svensk Turism och Swedavia ett nytt bolag, Svensk Destinationsutveckling AB, för utveckling av destinationer i Sverige. Detta på direkt efterfrågan från svensk turistnäring, med mål om 20 nya exportmogna destinationer år 2020. I mars 2014 övertar bolagets anställda verksamheten och breddar erbjudandet till marknaden.

2012

 • Visit Sweden inleder samarbete med Visit Sapmi om riktlinjer kring etik, hållbarhet och kvalitet i marknadsföring när det gäller den samiska kulturen och kulturarvet.

2013

 • Visit Sweden lanserar “Besöksnäringens kommunikationsguide” - en hjälp för turistbranschen att kommunicera och marknadsföra på ett sätt som attraherar de målgrupper som identifierats som viktigast att nå ut till.
 • Den fortsatt pågående kampanjen ”Curators of Sweden” fortsätter att vinna marknadsföringspriser, bla Stora kommunikationspriset och Guldnyckeln.

2015

 • Förnyad satsning på kunskapsöverföring till turist- och besöksnäringen inleds: ”Future Watch” – där Visit Sweden och gäster presenterar de senaste trenderna för regioner och destinationer.
 • Code of conduct för hela bolaget införs.
 • Curators of Sweden fortsätter att prisas, bla Spinn18, och utses till ”årets kampanj i sociala medier”.

2016

2017

2018

 • Visit Swedens plattform för kunskapsdelning med turist- och besöksbranschen, ”Kunskapsbanken”, börjar att byggas.
 • Visit Sweden blir Climate Sponsor under Adventure Travel Trade Associations Adventure Travel World Summit.
 • Den globala marknadsföringskampanjen ”72 Hour Cabin” lanseras, en kampanj som blir både flerårig och prisad: Bästa sajt: Internet World, Community of Sweden: Strategy Awards, European Excellence Awards, Spinn Silver i kategorin "Årets innovationskampanj".
 • Och kampanjen “The Cabin Cure” nomineras till CLIO Awards.

2019

Welcome2019

2020-talet

Årtiondet inleds med covid-pandemi som skapar omfattande reserestriktioner världen över. Den geopolitiska oron tilltar och krig bryter ut i Ukraina och Europa drabbas av el-kris, hög inflation och lågkonjunktur.

2020

 • Visit Sweden är en av få aktörer inom internationell destinationsmarknadsföring, globalt sett, som under Covid-19-pandemin fortsätter marknadsföra sitt land. ”Welcome when the time is right” är Visit Swedens budskap.
 • Visit Sweden AB övergår i helstatlig ägo och accelererar digitaliseringen av bolagets administration.
 • Visit Sweden får som extra uppdrag att marknadsföra destinationen Sverige även mot svenskar, för att gynna svenska besöksnäringen.
 • Visit Swedens sajt får Publishingpriset i kategorin Sajter som marknadsför destinationer.
 • Kampanjen “Edible Country” fortsätter att nomineras, nu bla till The Webby Awards (International Academy of Digital Arts and Sciences).

2021

 • Visit Sweden erhåller:
  • kinesiska WeChats Global Tourism Boards
  • kinesiska WeChat Channels Creators Plan Reward
  • indiska Think Global Awards, i kategorin resor.

2022

Några exempel på resultat av Visit Swedens arbete med marknadsföring av hela resmålet Sverige:

 • Ett pressvärde på i snitt 900 Miljoner SEK per år de senaste tre åren.
 • De senaste tre åren också 5000 genomförda affärsmöten bara genom eventet Swedish Workshop med ett genomsnittligt NKI på 8,5 av 10.
 • Vi har närmare en och en halv miljon följare i våra olika sociala kanaler, och vi har det senaste året - bara på Instagram och Facebook - haft en räckvidd på närmare 400 miljoner.
 • Under det senaste året har 6 miljoner besökare tagit del av inspirerande innehåll om hela resmålet Sverige på våra webbplatser. Och det med fantastiska lästider. Våra besökare stannar längre än genomsnittet på liknande webbplatser.

Under 2022 har det även regnat marknadsföringsutmärkelser över Visit Swedens marknadsföringskampanjer. Kampanjen med IKEA-referenser "Discover the Originals" mottog:

Global Festival of Media

 • Best Communications Strategy – Gold
 • Best Campaign for a Local Brand – Silver
 • Best Distribution and Amplification of Content – Silver

MMG Awards

 • Best Campaign Travel – Winner (Gold)
 • Best integrated campaign – Winner (Gold)
 • Best Campaign led by creative idea – Highly commended (Silver)

World Media Award

 • Guld inom kategorin Travel & Tourism

Eurobest

 • Film (online > travel) – Silver
 • Film (Integrated) - Silver

Cannes Lions Awards

D&AD Awards 2022

Caples Awards

Clio Awards 2022

The One Club 2022

Guldägget 2022

Resumé, månadens kampanj

 • Månadens Idé
 • Månadens Utomhuskampanj

Och kampanjen där under pandemin, strandade, utländska turister avslöjar sina bästa restips i Sverige "De ofrivilliga turisternas guide till Sverige" mottog:

Guldägget 2022

 • Guldägg för bästa integrerade kampanj

2023

Genom fler än 8100 publicerade artiklar i över 40 länder på alla kontinenter, drygt 8 miljoner engagerade besökare och följare på sajter och i sociala medier samt närmare 100 000 prenumeranter av bolagets nyhetsbrev, var räckvidden för Visit Swedens marknadsföring rekordartade 2,7 miljarder personer år 2023. Visit Sweden rankas nu som världens 13:e bästa marknadsföringsbolag.

2023 listas Visit Sweden (och Sveriges Regering) som världens 13:e bästa marknadsförare av ansedda WARC i rankningen ”WARC Media 100”. Sedan 1999 har WARC Media 100 bedömt och rankat världens bästa globala marknadsföringskampanjer och mediaföretag, enligt en metod som tagits fram i samarbete med King´s College i London. WARC Media 100 bygger på resultat från en lång rad internationella rankningar och listningar och fungerar som globalt benchmark och jämförelse av likvärdiga marknadsförare.

Visit Sweden blev även utnämnd till Top 100 Marketing Team Award av OnCon Icon Awards. Visit Swedens internationella kampanjer har mottagit följande priser:

Discover the Originals

Spellbound by Sweden

Cover Sweden

Sweden (not Switzerland)

Reebot US, nordisk gemensam aktivitet