Hoppa till innehåll
Fyra ungdomar sitter på ett litet hustak och blickar ut över Huskvarna stad.
Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se

Hur ser bokningsläget ut hos de internationella researrangörerna inför sommaren 2023?

Under våren 2023 har Visit Sweden testat två olika metoder för att få en bild av efterfrågan på Sverige som resmål inför den kommande sommaren. Resultatet visar att trots osäkerheter i omvärlden bedöms efterfrågan på Sverigeresor för de närmaste 6 månaderna som positivt och än mer positivt om man tittar på helåret 2023 i jämförelse med 2022.

Under våren 2023 har Visit Sweden med hjälp av finansiering från Tillväxtverket, skapat en grund för en kontinuerlig temperaturmätning bland internationella researrangörer. Syftet var att se om det går att över tid prognostisera kommande säsong.

Två metoder användes, dels:

 1. En webbaserad enkätundersökning där 97 researrangörer i Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien och USA svarade.
 2. Realtidsdata om bokningsläget från den tyska marknaden.

Båda metoderna visade sig ge nya data och insikter som kompletterar varandra.

I intervjuer, bland researrangörer som paketerar resor till Sverige, visas det att majoriteten tror starkt på Sverige som resmål. Flera researrangörer utökar till och med sitt erbjudande med fler Sverigepaket. I data som visar faktiska bokningar till Sverige, ser vi inte riktigt samma starkt positiva tendens – bokningarna ligger fortfarande på en lägre nivå än under 2019.

Detta var första gången metoderna testades och planen är att samla in samma data fler gånger. Skillnaderna i resultat kan bero på den föregående perioden med pandemin, vilket gör det svårt att avgöra vad en ”normal” säsong är. Över tid är syftet att utvärdera om denna data kan ge en förhandsprognos över kommande säsong, och på så sätt öka svensk besöksnärings möjligheter att anpassa verksamheten till besökarnas efterfrågan och volymer.

Vi hoppas att detta i förlängningen ska lyfta kunskapsnivån och skapa möjligheter till bättre affärer och stärkt robusthet för svensk besöksnäring över tid.

1. Enkätundersökningen

Den webbaserade enkätundersökningen riktade sig mot researrangörer i Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien och USA. De researrangörer som deltog i undersökningen erbjuder alla någon form av resor till Sverige och har en regelbunden dialog med Visit Swedens Travel Trade Managers. Enkäten besvarades av totalt 97 researrangörer. De frågor de fick var bland annat:

Fråga 1: Hur bedömer du att efterfrågan på resor till Sverige kommer att vara under de kommande sex månaderna jämfört med vad du rimligen kan förvänta dig för den här tiden på året?

Fråga 2: Hur bedömer du efterfrågan på dina produkter till Sverige under hela 2023 jämfört med 2022?

De graderade svaren från "Mycket större efterfrågan", "Lite större efterfrågan” till ”Lite mindre efterfrågan" och "Mycket mindre efterfrågan”. I tabellen nedan redovisas nettot, dvs skillnaden mellan den större och den mindre efterfrågan.

Researrangörer iFråga 1Fråga 2
Tyskland/Schweiz/Österrike64%73%
Nederländerna24%25%
Frankrike0%0%
Storbritannien7%45%
USA55%45%
Totalt på samtliga marknader29%42%

Trots osäkerheter bedöms efterfrågan på Sverigeresor för de närmaste 6 månaderna positivt, och än mer positivt om de ser på helåret 2023 i jämförelse med helåret 2022.

Vissa researrangörer har haft svårt att göra uppskattningar dels på grund av att pandemin har påverkat marknadens tidigare struktur, men dels även på grund av det politiska och ekonomiska nuläget som försvårar långsiktiga prognoser och planer.

Några utvalda citat från researrangörer som bedömer efterfrågan som högre än förväntat för de närmaste 6 månaderna:

Folk tenderar att resa mer till destinationer som ligger närmare hemmet. Skandinavien i allmänhet verkar ha blivit mer populärt under pandemin. (Researrangör i Nederländerna)

"Vi ser en allmän trend mot fler resor med bil, buss och tåg som en del av hållbarheten. Vi driver just nu vårt reseerbjudande till Sverige och Skandinavien, så vi har redan en betydande tillväxt i år och planerar att lägga till fler resor till vår portfölj för 2024." (Researrangör i Tyskland)

"Jag hoppas att vid sidan av den enorma efterfrågan på Norge (där förfrågningarna har mer än fördubblats) att Sverige också kommer att se en liknande ökning, om än från en lägre utgångspunkt. Vi lägger till en del Sverigeprodukter igen." (Researrangör i Storbritannien)

Några utvalda citat från researrangörer som bedömer efterfrågan som lägre än förväntat för de närmaste 6 månaderna:

Försäljningen återhämtar sig fortfarande från Covid-åren, plus att pengarna är knappa i Storbritannien och Sverige är inte ett billigt resmål. (Researrangör i Storbritannien)

"Svåra flygförbindelser vintertid till Swedish Lappland i kombination med liten lokal kapacitet (kapaciteten är utlagd till andra europeiska marknader).” (Researrangör i Tyskland)

Vid frågan om vad som har varit avgörande för helårsbedömningen nämns till exempel att fler människor söker äventyr i naturen, en överlag positiv efterfrågan på Skandinaviska resmål och ett större intresse för resor till Sverige, men även att resenärer nu efter pandemin spenderar mer på resor som står på ens "bucket list".

Svenska leverantörer står sig bra jämfört med andra länders leverantörer

Researrangörer uppskattar samverkan med svenska leverantörer. Majoriteten bedömer arbetet med svenska leverantörer som likt andra länders leverantörer, men en del bedömer att svenska leverantörer är bättre att arbeta med. Nedan redovisas nettot, dvs andel som bedömer att svenska leverantörer är bättre MINUS andel som bedömer att svenska leverantörer är sämre:

 • Alla marknaderna: 16%
 • Tyskland/Schweiz/Österrike 18%
 • Nederländerna: 0%
 • Frankrike: 17%
 • UK: 14%
 • USA: 32%

2. Realtidsdata om bokningsläget på den tyska marknaden

Hur utvecklas då bokningar och bokningsnivåer för resor 2023 från Tyskland, och vilken produkt presterar särskilt bra? Med hjälp av Travel Intelligence Dataportal (TDA) utvärderades bokningssituationen fram till februari 2023 via inkommande bokningar för 2023 jämfört med de skandinaviska länder Finland och Norge.

Bakgrund:

TDAs datainhämtning sker via cirka 1750 gränssnitt för reseförsäljning som t ex resebyråer och researrangörer, samt data från cirka 25 Online Travel Agencies. Datan inkluderar både bokningar på researrangörernas egna portaler och försäljning via rena online resebyråer som återförsäljare.

Realtidsdatan om bokningsläget på den tyska marknaden är inte lika positiv som bedömningen för efterfrågan för Sverigeresor utifrån enkätundersökningen.

Utifrån realtidsdatan om bokningsläget på den tyska marknaden framgår att bokningsläget fram till och med februari 2023 via inkommande bokningar för 2023 är under 2019 års nivå. Realtidsdatan ger inget svar på orsakerna, men genom kombinationen med enkätundersökningen kan vi ha en hypotes om att den osäkra (ekonomiska) situationen kan ha lett till att man bokar närmare inpå avgången, dvs att en del av dem som ska resa i sommar ännu inte har bokat sina biljetter.

Kort sammanfattning av resultatet från realtidsdata:

 • Bokade ankomster per bokningsmånad: Bokningsläget ligger under bokningsläget för 2019 (före pandemin) utifrån jämförbara perioder (dvs fram till februari) för Sverige (-61%), vilket är lägre än i den nordiska jämförelsen (-48%) och även lägre än totala bokade ankomster i Nord- och Östersjödestinationer, totalt 15 länder (-46%).
 • Ankomster per resmål: Sverige ligger över våra nordiska grannar när det gäller totala europeiska bokade ankomster.
 • Säsongsvariationer: Sverige har högre volym under april och maj och mindre under jan-mars jämfört med den nordiska jämförelsen. Gemensamt för båda är att högst volym av bokade ankomster är under juni följt av juli.
 • Förbokningsperiod: Är med 123 dagar från bokning till check-in lika för Sverige och i den nordiska jämförelsen (gäller marknadsutveckling 2023).
 • Resegruppsstorlek: 66% ensam/par, 27% familjer, 6% >5 personer, dvs likartade resultat som i den nordiska jämförelsen (gäller helår 2019).
 • Prisklass: genomsnitt av 115 Euro per person och natt vilket är lägre än i nordisk jämförelse (156 Euro) (gäller marknadsutveckling 2023).
 • Vistelsetid: genomsnitt 5,5 nätter vilket är lägre än i nordisk jämförelse (7,1 nätter) (gäller marknadsutveckling 2023).
 • Regioner i Tyskland: För Sverige utgör förbundslandet Nordrhein-Westfalen en mycket större andel jämfört med den nordiska jämförelsen och därmed även ett större beroende på den regionens resande (gäller marknadsutveckling 2023).
 • Topplista svenska regioner: Stockholm utgör med cirka 40% en större andel än huvudstäderna Oslo och Helsingfors (respektive har 10%) (gäller marknadsutveckling 2023).

Läs mer om:

Researrangörernas syn på Sverige

ArtikelSenast uppdaterad: 22 maj 2023
Researrangörernas syn på Sverige

Mer om researrangörer

Researrangörer arbetar med att paketera reseupplevelser för att göra det lättare för resenärerna att boka och uppleva just det som de vill uppleva, genom att någon annan har gjort jobbet med att välja ut de bästa upplevelserna av en plats och planera alla detaljer.

Intresset för att köpa paketerade resor via researrangörer har under senare år ökat och fler vill boka resa via researrangör. Genom att dessa aktörer arbetar nära kunderna och säljer sina resor direkt till dem, har de ofta god kunskap om bokningsläge och efterfrågan inför kommande säsong. För många destinationer och företag är den informationen av stort värde.