Hoppa till innehåll

Hållbarhet

En affärsdriven och långsiktig turism och besöksnäring visar vägen framåt för Sverige som resmål. Vid arbetet med Visit Swedens nuvarande affärsplan utgick det strategiska arbetet från en SWOT-analys, väsentlighetsanalys, framtagen riskanalys med dubbla perspektiv, det vill säga både hur företaget påverkar omvärlden och tvärtom.
Senast uppdaterad:4 juli 2024

Visit Sweden har olika intressenter, alla med en relation till Sverige som resmål och några med relation till Visit Sweden som bolag. Med utgångspunkt i de hållbarhetsområden som är väsentliga för bolaget vill vi förstå vad våra intressenter prioriterar att vi arbetar med och kommunicerar kring.

Intressentdialoger sker löpande under året och resultatet av dessa redovisas och följs upp minst en gång per år i styrelse och ledning.

Primära intressenter är

 • Ägare
 • Resenärer/besökare
 • Företag i svensk besöksnäring
 • Regioner och destinationer
 • Medarbetare

De globala hållbarhetsmålen

Hållbarhet är en gemensam utgångspunkt för att öka konkurrenskraften och nå de globala målen i Agenda 2030. Arbetet med att integrera hållbarhet är en process och innebär att projekt och aktiviteter som Visit Sweden genomför ska bidra till att uppnå uppsatta mål där hållbarhet är en tydlig del. De prioriterade globala målen är 8.9, 11.4, 12b, 13.3 och 17.17, som alla utgör en viktig utgångspunkt i bolagets arbete.

Globalt sett ligger Sverige i framkant i genomförandet av de Globala målen. I Sustainable Development Reports rankning över vilka länder som kommit längst har Sverige haft en första placering sedan 2015 när målen antogs, men ligger nu på en andra plats.

Delmål 8.9:
Främja gynnsam och hållbar turism

Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Vad innebär det för Visit Sweden?
Till exempel:

 • Att öka användningen av den framtagna varumärkes- och kommunikationsplattformen, som har utgångspunkt i hållbarhetsperspektivet, och därmed ge ökad kraft till marknadsföringen av Sverige som ett attraktivt och hållbart resmål.
 • Att Visit Sweden bidrar till att skapa attraktion och nyfikenhet för Sverige för att fler ska välja Sverige som resmål, uppmuntrar till längre vistelser och lyfter fram destinationer utanför de kända högsäsongerna och många olika platser runt om i Sverige.

Delmål 11.4:
Skydda världens kultur- och naturarv

Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Vad innebär det för Visit Sweden?
Till exempel:

 • Att Visit Sweden bidrar till en hållbar utveckling av besöksnäringen i Sverige genom kunskapsdelning och insikter, till exempel genom webbinariet ”Tillsammans för en hållbar turism”.
 • Att kommunicera att Sverige som resmål utgörs av tillgänglig natur genom varumärkes- och kommunikationsplattform och arbeta tillsammans med näringen för att visa på vikten av att skydda natur och kultur som bestående värden. Till exempel kommunikation om hur den svenska allemansrätten fungerar och varför den är viktig.

Delmål 12b:
Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism

Utveckla och implementera verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Vad innebär det för Visit Sweden?
Till exempel:

 • Att besöksnäringen uppfattar Visit Sweden som ledande och drivande inom turismens utveckling genom att bidra med kunskap.
 • För att besöksnäringen ska kunna hävda sig i konkurrensen och erbjuda attraktiva upplevelser, tillhandahåller Visit Sweden en stor Kunskapsbank av fakta och insikter för att bidra med affärsnytta. Exempel på fakta är målgruppernas preferenser och hur den utvecklas över tid, till exempel att miljöhänsyn har blivit allt viktigare för resenärer jämfört med tidigare år.

Delmål 13.3:
Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Vad innebär det för Visit Sweden?
Till exempel:

 • Att genom marknadsföringsinsatser öka intresset att besöka Sverige hos internationella och svenska resenärer som efterfrågar hållbara alternativ.
 • Att marknadsföra Sverige som besöksmål till inhemska målgrupper, vilket är en viktig del i marknadsföringen av Sverige för att inspirera fler till att stanna kvar och semestra inom Sverige.

Delmål 17.17:
Uppmuntra effektiva partnerskap

Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället, vilka bygger på erfarenheter från andra partnerskap och deras f inansieringsstrategier.

Vad innebär det för Visit Sweden?
Till exempel:

 • Att besöksnäringen uppfattar Visit Sweden som ledande och drivande inom turismens utveckling.
 • Att Visit Sweden arbetar med långsiktigt strategiskt främjande i tät dialog och samverkan för ökad tillväxt i svensk turismnäring, med de gröna näringarna i norra Sverige, besöksnäringens myndighetsgrupp, regionala turismfunktioner, lokala turistdestinationer, arbetsgivar- och medarbetarorganisationer, Team Sweden, de svenska utlandsposteringarna samt flertalet internationella bolag och andra länders ambassader med flera.