Hoppa till innehåll

Code of Conduct

Genom denna uppförandekod tydliggörs Visit Swedens förväntningar på medarbetare och hur bolaget vill att medarbetare ska uppträda: föredömligt, etiskt och ansvarsfullt. Visit Sweden är övertygad om att medarbetarnas ansvarsfulla agerande utgör grunden för omgivningens förtroende för bolaget och för medarbetarnas förtroende för varandra.
Senast uppdaterad:7 maj 2024

Visit Sweden är ett statligt ägt bolag vilket betyder att företaget ytterst ägs av svenska folket och utgör en del av svenskt näringsliv. Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta bolagen med statligt ägande så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga och, i förekommande fall, att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

Regeringen har beslutat om en särskild ägarpolicy vilken utgör grunden för Visit Swedens uppförandekod, tillhörande policies och riktlinjer. Den särskilda ägarpolicyn innefattar även regeringens principer för bolagsstyrning, ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt extern rapportering i bolag med statligt ägande.