Hoppa till innehåll
CoC-Resande

Ansvarsfullt resande​

Visit Sweden arbetar med kommunikationslösningar som minskar medarbetarnas behov att resa, utan att minska samarbetsförmågan. Innan beslut om tjänsteresa tas, ska alltid överväganden göras om alternativ t ex digitala möten.

Visit Sweden prioriterar klimat- och miljövänliga alternativ när resor planeras och tar hänsyn till ekonomi och social hållbarhet. Resurseffektiva val görs alltid.

Vad innebär det i praktiken:

  • Alla resor ska i förväg motiveras och planeras och därefter godkännas av en chef.
  • Resor ska ha ett affärsmässigt syfte som är till nytta för företaget.
  • Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn tagna till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella förutsättningar och behov.
  • En balanserad syn ska råda och faktorer som den totala resekostnaden, trafiksäkerhet, miljö och resenären ska vara avgörande för bedömningen om hur resan ska genomföras.
  • Vid beräkning av resekostnad ska alla delar (färdmedel, logi, traktamenten, arbetstid och restid) tas hänsyn till eller inkluderas.