Hoppa till innehåll
En kvinna går på en kaj och drar en väska efter sig. På kajen står en skärgårdsbåt och väntar på henne.
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Utmaningar och möjligheter kring resande

Visit Sweden tror på resande som kraft för besökaren och för de människor, företag och samhällen som lever av och i den.
Senast uppdaterad:18 augusti 2023

Turism- och besöksnäring är viktig för Sverige och står för cirka 2,7 procent av BNP (2021). Gästnätter och antal sysselsatta är de tillgängliga indikatorer för att följa turism- och besöksnäring. I ett större samhällsperspektiv bidrar turismen också till lokal och regional utveckling, investeringar, service, bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer och kan förstärka platsers attraktionskraft.

Negativ klimatpåverkan är en utmaning som alla aktörer världen över inom turism- och besöksnäringen står inför. Tillväxtverket har i uppdrag att följa upp utvecklingen av hållbar turism- och besöksnäring. De mäter och följer upp de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Tillväxtverket har tillsammans med SCB genomfört en analys från 2018–2021 kring turismens påverkan och utsläpp av växthusgaser (CO2e). Slutsatsen från analysen är att transporten står för den största negativa påverkan på klimatet genom CO2-utsläppen, cirka 80 procent.

Beräkningar och metoden behöver utvecklas och förfinas för att ge en mer komplett bild av turismens miljöavtryck och kan framåt bli ett kompletterande underlag för hållbar tillväxt inom turism och resande.

Visit Sweden har definierat omvärldsrisker ur de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomisk, social och miljömässig), som kan påverka Sverige som destination och indirekt Visit Sweden.

Några av riskerna som kopplar till miljömässig hållbarhet är;

  • turism kan medföra slitage på naturen.
  • ökad vattenanvändning och energi på grund av turism som inte balanseras kan innebär bestående skador som gör destinationer och resmål mindre attraktivt som resmål och boendemiljö.
  • aktiviteter inom turism- och besöksnäring som har en negativ påverkan på miljön förändrar den biologiska mångfalden vilket på lång sikt minskar attraktiviteten för Sverige som resmål.

Visit Sweden arbetar med att stärka varumärket Sverige som resmål internationellt och nationellt. Detta genom att leda mot mer medvetna val och öka efterfrågan till resmålet Sverige hos resenärer som efterfrågar hållbara alternativ samt att bidra till värde för svensk besöksnäring.

Visit Sweden arbetar också med att dela insikter för att bidra till ökad kunskap för att ge kraft till en hållbar utveckling i besöksnäringen. Visit Sweden ser positivt på Sveriges innovationskraft kopplat till den gröna omställningen och bidrar till ökad attraktionskraft genom att lyfta goda exempel i marknadsföringen.

Några exempel på hur Visit Sweden bidrar med ökad kunskap

Verktygslåda - kommunicera med den medvetna resenären

ArtikelSenast uppdaterad: 6 oktober 2023
Verktygslåda - kommunicera med den medvetna resenären

Hållbar besöksnäring

ArtikelSenast uppdaterad: 15 november 2023
Hållbar besöksnäring