Hoppa till innehåll
En översiktsbild över Djurgården.
Foto: Ola Ericson/Stockholmsfoto/imagebank.sweden.se

Så bygger turism hållbar attraktionskraft för resmålet Sverige

Ett medvetet resande var temat för den kongress som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) höll i Stockholm i april 2024. Som ett steg i kunskapsdelningen kring kongressen har vi i sex artiklar sammanfattat alltifrån varför den här kongressen var viktig för Sverige, vad GSTC är och sedan sammanställt helt kort vad som kom fram från de olika föreläsningarna.
Senast uppdaterad:4 juni 2024

Rese- och turismsektorn är en näring med många nycklar till utveckling, välstånd och välbefinnande för både de som reser och de som livnär sig på turism. 2023 bidrog rese- och turismsektorn med hela 9,1% till den globala BNP:n och med 27 miljoner nya jobb[1]. Även i Sverige är rese- och turismsektorn viktig och vi vet att turismkonsumtionen 2019 bidrog med 306 miljarder kronor vilket då var 2,5% av Sveriges BNP och sysselsatte 126.000 personer[2].

Turismnäringen har fått en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt globalt. Men turism innebär också per automatik att människor reser till en annan plats och bidrar till miljöpåverkan. Idag har det blivit en hygienfaktor att företag och destinationer utvecklar och bygger hållbara produkter, tjänster och platser och något resenärer förutsätter när de köper resor.

Resenärer är inte heller intresserade av att betala extra för hållbarhet utan det förväntas ingå. Det är inte heller en reseanledning i sig självt utan de största drivkrafterna till att resa på semester är fortfarande att koppla av, känna sig fri, umgås med de man reser med och upptäcka nya städer och platser[3]. Det är därför viktigt för företag och destinationer att vara med och möta och motivera resenärerna att göra medvetna val.

Hållbar turism

Ser vi på hur turismen påverkar miljön och klimatet så rör det främst resurshanteringen och olika platsers ekosystem. Turismen kan inte utvecklas hållbart utan fossilfria och miljövänliga transporter och transportsektorn måste fortsätta att minska utsläppen genom effektivare fordon och fartyg, elektrifiering och genom att gå från fossila till hållbara förnybara drivmedel.

Turismen påverkar även socialt genom att bidra till livskraftiga städer, tätorter samt gles-och landsbygder där hänsyn tas till såväl materiellt som immateriellt kulturarv, urfolkssamhällen samt det lokala näringslivet och civilsamhället. För anställda innebär social hållbarhet möjlighet till kompetensutveckling, goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö, inkluderande arbetsplatser, jämställdhet och hänsyn till funktionsvariationer.

En ekonomiskt hållbar turism är konkurrenskraftig, ansvarsfull och har en långsiktig och anpassningsbar resursförvaltning. Företag och destinationer får en viktig roll för att stimulera efterfrågan och utveckla kunskap som bidrar till den ekonomisk hållbarhet över tid.

Alla tre delarna (miljön, socialt och ekonomiskt) behöver vara i balans för att det inte ska bli en negativ påverkan på destinationen. Precis som definitionen Hållbar turism från UNWTO beskriver:

Turism som fullt ut beaktar sina nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter, och som ser till behoven hos besökare, turismindustrin, miljön och lokalsamhället [4]

Ett mer medvetet resande

En ny era börjar nu. En tid att möta världen med nya ögon. Där resande handlar om att skapa bestående värden. För individen, samhället och planeten. I Sverige tänker vi gärna nytt och annorlunda. Vi gillar att gå vår egen väg, oavsett om det handlar om värderingar, innovation eller livsstil. Men att gå sin egen väg betyder inte att göra det ensam. Tillsammans vill vi som arbetar för att stärka Sverige som resmål utforska morgondagens turism. Ett nytt sätt att resa, meningsfullt och medvetet, med upplevelser som utvecklar både resenär och resmål. En ny era börjar nu. Och det är vi som leder den framåt. Välkommen till Sverige!

Styra mot ett medvetet resande

Ett mer medvetet resande betyder att vi lägger större fokus på bestående och meningsfulla upplevelser. Vi reser inte för att bocka av ännu en plats på vår lista, inte för resandets egen skull, utan för att ta del av och vara delaktig i vår omvärld.

Att resa mer medvetet innebär att ta ansvar för hur vi rör oss i världen och vad vi gör på de platser vi besöker. Det är ett synsätt som utgår från ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och handlar i grunden om hur vi som individer beter oss gentemot lokalbefolkning, natur och djurliv. Och hur vi som resenärer kan bidra till positiv utveckling på en destination.

Ett medvetet resande var också temat för den kongress som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) höll i Stockholm i april 2024 tillsammans med Visit Sweden, och Tillväxtverket.

Källor:

[1] https://wttc.org/research/economic-impact

[2] Turismens årsbokslut 2019, Tillväxtverket.

[3] Visit Swedens målgruppsanalys 2021

[4] Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers, UNEP & UNWTO, 2005