Hoppa till innehåll
Ett bord med en dator, papper och kaffekoppar på. Bilden är tagen uppifrån och i bildens ytterkant sticker det in händer från alla sidor.
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Arbeta systematiskt med hållbar utveckling

Det finns många fördelar med att arbeta systematiskt med hållbar utveckling. På destinationsnivå är fördelarna på lång sikt att platsen blir mer attraktiv – för resenärer, företag och boende – och därmed stärks destinationens varumärke. För företag som säljer produkter och tjänster kan ett strukturerat hållbarhetsarbete bland annat bidra till att skapa ett starkare företag med mindre klimatavtryck.
Senast uppdaterad:4 juni 2024

Om aktörer på en destination går samman och enas kring en gemensam vision och målbild, och arbetar metodiskt med hållbar utveckling för att uppnå målbilden, skapas en gemensam grund och plattform på platsen som gör det lättare att marknadsföra och attrahera resenärer, företag och gör det till en bättre plats att bo på.

Ett sätt att arbeta strukturerat med hållbar utveckling är att använda GSTCs standard, bestående av kriterier som fungerar som ett ramverk för hållbar turism. Ramverket är fritt att använda, finns översatt till många olika språk och fungerar både för destinationer och olika aktörer inom turism och resande.

Mer om GSTC - Global Sustainable Tourism Council

GSTC är en global organisation som sätter upp och hanterar standarder (olika kriterier) för hållbar turism. GSTC-kriterierna bygger på decennier av tidigare arbete och erfarenheter från hela världen med syfte att uppnå en global samsyn om hållbar turism. Målet har varit att skapa en praxis, som ett gemensamt språk, för hållbar turism.

Processen med att ta fram kriterierna följde ISEAL-alliansens standardiseringskod, det internationella organ som ger vägledning för utveckling och hantering av hållbarhetsstandarder för alla sektorer och som bygger på relevanta ISO-standarder.

GSTC-kriterierna harmonierar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Kriterierna är det minimum som företag, myndigheter och destinationer bör uppnå för att närma sig social, miljömässig, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Eftersom varje destination är unik (egen kultur, miljö, sedvänjor och lagar) bör kriterierna anpassas till lokala förhållanden och kompletteras med specifika kriterier för platsen och aktiviteten. De kan användas av företag, myndigheter, organisationer och destinationer för att medvetandegöra, utbilda, mäta, utvärdera och som förberedelse för certifiering.

Idag erbjuder GSTC tre olika kriteriedokument för hållbar turism, med ett fjärde dokument under utveckling:

 1. GSTC Industry Criteria - Riktlinjer för alla typer av turismverksamheter, med fokus boende och researrangörer.
 2. GSTC Destination Critera - En global standard för förvaltning av turistmål och ett ramverk för nationella eller regionala hållbarhetsstandarder.
 3. GSTC MICE Criteria för mötesplatser, evenemangsarrangörer samt evenemang och utställningar (Ny 2024).
 4. GSTC Attraction Criteria – Kommer snart.

GSTCs kriterier är fria att använda och bör användas som riktlinjer. De finns tillgängliga på GSTC:s webbplats (se länkar ovan).

Varje kriteriedokument (ovan 1-4) utgörs av fyra olika sektioner:

 • Förvaltning och styrning av hållbarhetsarbetet (Sektion A)
 • Social och ekonomisk hållbarhet (Sektion B)
 • Kulturell hållbarhet (Sektion C)
 • Miljömässig hållbarhet (Sektion D)

Varje sektion består av olika kriterier och indikatorer som företag, myndigheter och destinationer (intressenterna) bör undersöka och värdera. Detta kan hjälpa till att kartlägga vad som görs inom hållbarhetsarbetet i nuläget och vad GSTCs kriterier anser bör göras. Därifrån arbetas en handlingsplan fram med nödvändiga åtgärder som utgår ifrån de förutsättningar som råder. Först därefter kan intressenterna välja om de vill gå vidare mot certifiering.

I den här artikeln går vi inte in på innehållet i de olika delarna utan hänvisar istället till mer information på GSTCs hemsida.

Bra att veta!

Varför använda sig av GSTCs kriterier?

Kriterierna är globalt beprövade och kommer på sikt hjälpa resenärer att förstå på vilket sätt de kan resa mer medvetet. De är öppet tillgängliga och får användas fritt, och kan anpassas till alla länders förutsättningar, såväl företag som destinationer, såväl stora som små, i städer, på landsbygd och i naturområden, och tar hänsyn till urfolkssamhällen.

Hållbar utveckling – hur ser vägen ut med GSTCs ramverk?

 • Utbilda enligt GSTCs ramverk och standard – GSTC själva genomför rullande egna utbildningstillfällen online och har en nordisk utbildningspartner.
 • Standarden kan användas som ramverk av företag och destinationer för att etablera sitt hållbarhetsarbete. Detta kan också fungera som en förberedelse för en certifiering.
 • Destinationer kan genomgå en destinationsanalys enligt GSTC Destination Program med erfaren och oberoende konsult. Analysen kommer hjälpa destinationen att hitta sin organisation, lyfta styrkor och utmaningar i hållbarhetsarbetet, bedöma dess nuvarande hållbarhetsprestation, förse destinationen med åtgärdsförslag och fungera som en förberedelse för en destinationscertifiering.
 • Certifieringsorgan kan genomgå GSTCs process för recognition och accreditation.

Tips till en destination:

 • Utbilda inom hållbar turismutveckling för att säkerställa medvetenhet och ett gemensamt ”språk” inom organisationen. I detta ligger också att förankra och utbilda beslutsfattare och tjänstemän om turismens roll i att driva arbetet med de globala hållbarhetsmålen, där just GSTCs kriterier konkretiserar detta.
 • Organisation och ansvarsfördelning är en grundförutsättning i allt arbete med hållbar turismutveckling, eftersom turismnäringen inte är en isolerad del i samhällsstrukturen, utan tvärtom måste vara en integrerad del i hållbarhetsarbetet på destinationen. För att kunna bidra till att skapa en bättre plats att bo, leva och verka på, så måste också turismen ha en plats vid bordet när planer, beslut och strategier diskuteras.
 • Företagen får inte glömmas bort då de förser besökarna med upplevelserna som ska bygga på hållbara kriterier. Utan företagarnas deltagande så kommer det aldrig finnas någon hållbar turism på destinationen. Lyssna, engagera och samverka med dem.
 • En certifiering kommer hjälpa till att sätta ramverket för hållbar turismutveckling på destinationsnivå, men självklart finns inte förutsättningarna för detta hos alla. Ta hjälp av oberoende expertis för att analysera destinationens situation utifrån GSTCs metod. Det kommer hjälpa arbetet framåt och positionera turismens roll tydligare i samhällsstrukturen.

Tips till företag (hotell, turoperatör, mötes-, evenemangsarrangörer):

 • Utbilda om man känner osäkerhet kring vad hållbar turism är. Många gånger gör företagen långt mycket mer inom hållbar turism än vad de är medvetna om.
 • Samverka med andra företagare på destinationen för att främja varandra och den lokala ekonomin på destinationen. Tillsammans blir ni starkare.
 • Engagera er i destinationsförvaltningen men inte på bekostnad av den egna verksamhetens behov.
 • Var stolt över det hållbarhetsarbete ni gör och berätta om det för era gäster när ni har dem hos er.

Svenska aktörer inom turismsektorn som arbetar med GSTC (maj 2024):

Historien om GSTC

Organisationen som heter ”Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria” grundades 2007 av 32 partners, initierad av Rainforest Alliance, FN:s miljöprogram (UNEP), FN-stiftelsen (UN Foundation) och FN:s världsturismorganisation (UNWTO). Målet var att främja förståelsen för hållbar turism och antagandet av universella principer för detta ändamål. Genom att skapa en uppsättning universella, globalt accepterade kriterier tog organisationen det första steget mot att standardisera ett gemensamt språk för hållbar turism. Idag finns tre utarbetade kriterier och ett fjärde på väg.