Hoppa till innehåll

Visit Swedens personuppgiftspolicy

Vi värnar om våra intressenters personuppgifter. Denna policy gäller från 18 maj 2018 till dess den uppdateras. Motsvarande policy finns också på engelska.
Senast uppdaterad:23 februari 2023

Denna policy rör den behandling av personuppgifter som V.S. VisitSweden AB eller dess dotterbolag eller representationskontor i olika länder (”Visit Sweden” eller ”vi” eller självständigt ”Visit Sweden-bolag”) inhämtar i samband med utförandet av våra tjänster, av dig/din organisation i egenskap av exempelvis vår samarbetspartner; besök www.visitsweden.com eller våra kanaler i sociala medier (Facebook, Instagram, WeChat och Youtube primärt), via elektronisk post, sms, telefon, eller som vi får från våra samarbetspartners, eller från tredje part.

Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR), och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

1 - Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig.

Du kan oftast använda dig av våra webbplatser utan att tillhandahålla oss några uppgifter. På vissa sidor kan uppgifter från dig begäras, exempelvis om du registrerar dig för att ta del av elektroniska nyhetsbrev, rapporter, webinarier eller liknande. Vanligtvis kommer annars de personuppgifter vi behandlar om dig från dig eller från någon inom din organisation i samband med ingående av samarbetsavtal eller liknande. Du kan också ha lämnat uppgifter om dig till ett Visit Sweden-bolag som överförts till ett eller flera andra Visit Sweden-bolag, eller till våra samarbetspartners som vidareförmedlas till oss. Vidare använder vi oss av uppgifter om dig som vi hämtat från andra källor tillhandahållna av tredje part, t.ex. marknadsförings- och säljaktivitetsbolag.

De personuppgifter om dig som kan beröras är:
Person- och kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter samt, när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, även personnummer).
Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning (IP-adress, cookies, elektroniska bilder och liknande spårningstekniker på webbplatser och i e-postkommunikation samt din geografiska placering och inloggningsuppgifter).
Information om ditt användarbeteende (exempelvis dina sökmönster på webbplatsen, din svarstid för sidor och hur du använder våra tjänster. Våra webbplatser och vår e-postkommunikation kan innehålla en elektronisk bild (s.k. webbsignal eller pixeltagg).
Användargenererad information (innehåll du självmant registrerar eller publicerar, exempelvis i samband med tävlingar och anmälan till nyhetsbrev).

2 - Ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs.

Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är för att kunna utföra och administrera våra tjänster, antingen direkt av oss, eller ett eller flera andra Visit Sweden-bolag eller genom våra samarbetspartners, såsom för att informera oss om förhållandena i ett specifikt ärende, tillvarata dina eller din organisations intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål samt, när det gäller personuppgifter från våra samarbetspartners, för att administrera och fullgöra avtalsförpliktelser.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse, eller om du är företrädare, anställd eller annars representerar en organisation som står inför eller har ingått avtal med oss – berättigat intresse. Visit Swedens berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna fullgöra avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser.

Ett annat huvudsakligt syfte är att kunna erbjuda dig bra service genom anpassade tjänster och att leverera bättre tjänster med mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in till att ge dig information om tjänster du efterfrågar, men även för att förstå våra kunder och samarbetspartners bättre. För att uppnå detta gör vi bland annat kundundersökningar. Kund- och marknadsanalyser samt behandling för statistiska ändamål utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedda att identifiera enskilda kunder.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Visit Swedens berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig/din organisation bättre tjänster samt för att ge dig relevant information om tjänsterna.

Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att tillhandahålla nyhetsbrev samt nyhetsinformation och marknadsföring relaterat till våra tjänster, såväl generellt som kundspecifikt, informera dig om kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra aktiviteter eller tjänster som vi erbjuder själva eller genom våra samarbetspartners och som vi tror kan vara av intresse för dig eller din organisation. Vi kan således komma att använda uppgifterna om dig för direktmarknadsföring, förutsatt att du/din organisation inte har instruerat oss att inte göra det. Om du är privatperson kommer vi emellertid endast att använda dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till det.

Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina person­uppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten 10 nedan, eller direkt i våra elektroniska utskick.

Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke. Visit Swedens berättigade intresse av ovannämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig/din organisation bättre tjänster samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information.

3 - Information om cookies och hur vi samlar in uppgifter om dig

Vi använder cookies, elektroniska bilder och liknande spårningstekniker på vår webbplats och i vår e-postkommunikation. För mer information om hur vi använder cookies och liknande se vår cookieinformation på vår hemsida.

Vi inhämtar vidare personuppgifter i samband med utförandet av våra tjänster eller av dig/din organisation i egenskap av samarbetspartner eller liknande. De flesta personuppgifter därutöver väljer du själv om du vill lämna, exempelvis genom att registrera dig för våra nyhetsbrev, genom att skicka e-post­meddelanden till oss eller genom aktiviteter i sociala medier eller om du/din organisation på annat sätt lämnar uppgifter till oss. Ett Visit Sweden-bolag kan även komma att inhämta uppgifter om dig från ett eller flera andra Visit Sweden-bolag, eller från , våra samarbetspartners eller annan tredje part.

4 - Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast av oss, andra Visit Sweden-bolag, våra samarbetspartners, och av utvalda tredje parter.

Tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet (t.ex. för kundundersökningar och utskick) har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra instruktioner och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Om och på sätt föreskrivs i lag har du rätt att få en lista över eventuella personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av oss.

För att kunna erbjuda bättre tjänster och i marknadsföringssyfte kan vi även lämna vidare dina personuppgifter till ett eller flera andra Visit Sweden-bolag, samarbetspartners och andra tredje parter, oftast då såsom självständigt personuppgiftsansvariga, för att dessa ska kunna utföra en tjänst åt oss eller dig/din organisation, exempelvis regionala turismorganisationer, deras näring och övriga aktörer inom turismnäring, researrangörer, mediabyråer, post- eller serviceföretag för leverans av exempelvis utskick eller myndigheter där så krävs enligt lag.

Vi kan även i andra särskilda fall komma att lämna ut personuppgifter, t.ex. när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller andra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi lämnar ut personuppgifterna.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES, att landet anses ha tillräcklig dataskyddslagstiftning, eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om att de är tvungna att tillämpa av EU-kommissionen godkända klausuler gällande skyddet för den personliga integriteten. Du hittar lista över godkända tredje länder och standardklausuler på EU-kommissionens hemsida och på Datainspektionens hemsida om överföring av data till tredje land.

5 - Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om Visit Swedens behandling av de personuppgifter som rör dig. I en sådan begäran ska du tydligt ange vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål). Begäran ska vidare vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vi skickar informationen till din folkbokföringsadress.

Visit Sweden kommer att, på er begäran eller självmant, rätta personuppgifter om er som är felaktiga och vid behov komplettera desamma samt begränsa behandlingen av dina uppgifter.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt föreskrivs i lag rätt att begära rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.

6 - Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

7 - Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?

Alla personuppgifter Visit Sweden hanterar, behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagar om personuppgiftsbehandling. Personuppgifterna lagras i drifts­miljöer som använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt som föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig när och på sätt föreskrivs enligt lag.

8 - Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att det på Visit Swedens webbplatser och kanaler i sociala medier kan finnas länkar till andra webb­platser. För det fall du följer en sådan länk kan detta medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

9 - Ändring av personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

10 - Klagomål

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen gällande vår personuppgiftsbehandling.

Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina person­uppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära att skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

11 - Kontakt

V.S VisitSweden AB, 556500-7621, eller det Visit Sweden-bolag i det land där insamlingen av dina personuppgifter sker, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta personuppgiftsansvarigt Visit Sweden-bolag direkt eller oss enligt nedan.

E-post: [email protected]

Postadress: Visit Sweden, Box 3030, 103 61 Stockholm

Telefon: 08-789 10 00