Hoppa till innehåll
Ski touring
Foto: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se

Ändringar i paketreseavtalet - del 2

I den här filmen går Jonas Thyberg in på hur ändringar i paketreseavtalet kan göras från resenären och arrangörens sida. Sedan berättar han om hur, och under vilka omständigheter, avbokning av paketresa kan göras och vilka villkor som gäller för avbokningar. Till sist går Johan igenom hur resenären kan reklamera fel i paketresan och arrangörens ansvar vid fel. Vi sammanfattar filmen efteråt i text.
Senast uppdaterad:27 februari 2024

Red.not 2024: Det finns ett förslag till ändringar i resegarantilagen som behandlas av finansdepartementet just nu, det kommer att medföra att resegarantilagen ändras. Ändringarna kommer dock sannolikt först att träda i kraft tidigast 1 januari 2025.

Det finns även ett förslag från EU-Kommissionen till ändringar i det EU-direktiv som ligger till grund för paketreselagen. Eftersom det rör sig om EU-lagstiftning som därefter ska implementeras i svensk rätt, så ligger dessa ändringar åtminstone tre år fram i tiden.

Längd 18.16 minuter.

Sammanfattning av Jonas film kring ändringar i paketreseavtalet

Normalt sett har man inte rätt att ensidigt ändra i ett avtal utan avtal ska hållas enligt vad man avtalat om. Om motparten inte godtar en ändring, så har man inte rätt att göra ändringar i avtalet. I Paketreselagen ges dock vissa möjligheter att ändra avtalet och det beror oftast på att man köper en paketresa så lång tid i förväg.

En sån ändring från resenärens sida är att hen har rätt att överlåta en paketresa.
Resenär har alltid rätt att överlåta paketresa till annan som uppfyller eventuella villkor för resan. Exempel: Om en pensionärsförening köper en resa och sen kan en av deltagarna inte åka, utan överlåter resan till sin 20-åriga son, då uppfylls inte kravet för paketresan, dvs att den som reser ska vara pensionär.

Resenären och den som resan överlåts till ska stå för ev kostnader som uppstår med att resan överlåts. Exempel: Innehåller resan en reguljär flygbiljett så går det inte att byta namn på flygbiljetten, då måste flyget avbokas och bokas om i rätt namn. Kostnaden för den här hanteringen får resenären stå för.

Resenär som måste avboka sin resa måste göra det i skälig tid före sin avresa – 7 dagar innan anses alltid skäligt enligt lagen.

Ändringar före avresa – prisökning

 • Arrangören har rätt att höja priset om arrangören förbehållit sig den rätten i avtalet, annars har man inte rätt att höja priset.
 • Arrangören kan endast höja priset om det har blivit ökade bränslekostnader, valutaförändringar eller nya/ökade skatter.
 • Arrangören får inte höja med mer än högst 8%
 • Inte heller höja inom 20 dagar före avresa.

Har man förbehållit sig rätten att höja priset, så måste man på samma sätt sänka priset om kostnaderna minskar. Arrangören har rätt att ta ut en avgift för arbetet med att återbetala till kunden. Man har inte någon skyldighet att automatiskt betala tillbaka beloppet utan tar resenären kontakt med arrangören då han/hon tycker att nu har valutakursen ändrats, så resan borde bli billigare, så får resenären kontakta arrangören och de får räkna på det.

Mindre ändringar i avtalet kan alltid göras utan påföljd

Det ska var små ändringar som inte påverkar resan, t ex ändringar i avgång eller ankomsttider, det kan också vara att man ändrar följd i de olika delmoment i paketresan.

Vid prisökning på mer än 8%, eller om arrangören gör en annan väsentlig ändring i paketresan, har resenären rätt att häva avtalet, inom skälig frist som anges av arrangören. När arrangören informerar om ändringen de vill göra så ska de också ange en skälig frist inom vilken resenären måste höra av sig om de vill häva avtalet.

Arrangör ska om möjligt erbjuda en ersättningsresa alt prisavdrag om det görs större ändring i avtalet.

Avbokning av paketresa

Resenär har alltid rätt att avboka en paketresa innan avresa.

 • Huvudregel: arrangören har rätt till avbokningsavgift. Den avgiften måste vara skälig. På begäran ska arrangören kunna visa hur den avgiften beräknats. Det enklaste sättet är att man har en standardiserad avbokningsavgift, en trappa som anger hur mycket kunden ska betala i avgift i förhållande till hur nära inpå resan man bokar av. Men avbokningsavgiften måste fortfarande vara skälig.
 • Resenär har alltid rätt att avboka resa utan avbokningsavgift om det föreligger oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller längs resvägen som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan. Det här kommer nu att prövas då det ligger flera fall i domstol, så vi kommer få bättre svar på hur det här ska tolkas.

Det som finns i dagsläget är ett vägledande avgörande från allmänna reklamationsnämnden (ARN). Praxis (ARN):

 • Corona är en extraordinär omständighet som avses i lagen
 • Bedömning ska göras på de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för avbokningen, det innebär att en resenär som avbokar sin resa vid en viss tidpunkt inte kan åberopa omständigheter som inträffar senare.
 • Det är resenären som ska bevisa att det föreligger sådana omständigheter.
 • Om omständighet är känd vid bokningstillfället är den inte oundviklig.

För att man har rätt att avboka ska det både vara en extraordinär och oundviklig händelse för att resenären får avboka resan. Det gör att de resor som bokas idag kan inte avbokas av kunden pga en förvärring av spridningen av Corona, för Coronapandemin var känd vid bokningstillfället.

Inställd resa pga extraordinära omständigheter

Arrangör har alltid rätt att ställa in en resa vid oundvikliga och extraordinära omständigheter. Då har resenären rätt till full återbetalning men inte någon ersättning utöver detta.

Fel i paketresan

Arrangören ansvarar för att resenären får alla tjänster i enlighet med paketreseavtalet.

Arrangören ansvarar för alla tjänster som ingår, dvs arrangören ansvarar för de underleverantörer som anlitas t ex transportör, hotell etc.

Mycket långtgående ansvar för fel

 • Försenad ankomst till resmålet. Då har kunden alltid rätt till prisavdrag och ersättning för att man missar del av resan och det spelar ingen roll varför resan blev försenad, det kan bero på snöstorm, askmoln eller Corona eller att busschauffören blir sjuk. Det spelar ingen roll alls vad det beror på.
 • Förlorat, försenat eller skadat bagage som transportör ansvarar för. Arrangören ansvarar för bagaget.
 • Personskador som beror på en underleverantör som man anlitat för att genomföra paketresan.
 • Vägglöss på boende.
 • Ofredande från hotellpersonal.

Fel i tjänst/utebliven tjänst

 • Resenären måste reklamera utan onödigt dröjsmål. Man ska göra det på plats om möjligt. Har resenären inte reklamerat, och det var ett fel som kunde ha kunnat åtgärdats, då har inte resenären rätt till ersättning i efterhand.
 • Om resenären inte får vad som utlovats ska felet avhjälpas eller ersättningsarrangemang erbjudas.
 • Avhjälpning ska ske dock inte om omöjligt eller om det skulle vara oproportionerligt dyrt.
 • Om arrangör inte avhjälper fel som borde åtgärdats har resenär rätt att själv avhjälpa på arrangörens bekostnad.
 • Vid fel har resenären rätt till prisavdrag, skadestånd och kan ha rätt att häva avtalet.
 • Om fel i tjänst, som inte är obetydlig, har resenären alltid rätt till prisavdrag oavsett vad/vem felet beror på.
 • Prisavdrag ska motsvara skillnaden i värde mellan vad som avtalats och vad kunden fått t ex en dag mindre på resmålet = en dagsandel av resans pris i prisavdrag, utebliven utflykt = kostnaden för utflykten.
 • Vid fel kan kunden även ha rätt till skadestånd, dvs ersättning för skada eller kostnad som kunden drabbas av pga felet.
 • Resenären måste visa att han/hon drabbats av skada och hur stor skadan är.
 • Resenären har inte rätt till skadestånd om felet beror på extraordinära/oundvikliga omständigheter, om felet beror på resenären själv eller det beror på tredje man. Underleverantörer räknas inte som tredje man utan det är någon som inte har någon som helst koppling till de tjänster som ingår i paketresan.

Arrangören ansvarar vid extraordinära omständigheter

Om hemresan inte kan genomföras i enlighet med avtalet, ansvarar arrangören för kostnad för inkvartering till dess att hemresan kan genomföras.

Ansvaret gäller högst tre nätter om inte annat föreskrivs i transporträttslig lagstiftning. För flygresa finns därför ingen gräns, men viktigt att komma ihåg att transportören också har en skyldighet att stå för denna kostnad (delat ansvar mellan arrangör och transportör).

När man säljer resor är det viktigt att man har tagit fram villkor för resan.

Villkor för resor som omfattas av Paketreselagen

Allmänna villkor för paketresor finns framtagna av SRF (svenska resebyrå- och arrangörsföreningen) och går att ladda ner på deras hemsida. Du behöver inte vara medlem för att få ladda ner och använda dem. Men de är framförallt utformade för paketresor med flyg utomlands. Säljer man paketresor i Sverige så kanske de inte passar helt men man kan använda delar av dem eller se på hur villkoren är utformade för att formulera sina egna villkor.

Använder man allmänna villkor för paketresor så bör man gå igenom villkoren noga och komplettera dem med särskilda villkor som avser den typen av resor som man själv säljer.

Villkor för företagskunder med ramavtal

För företag med ramavtal gäller inte paketreselagen och då är det viktigt att man har villkor som reglerar vad som gäller i olika situationer. Framför allt:

 • Avbokningsregler
 • Friskrivning från ansvar för underleverantörer
 • Friskrivning från ansvar vid skada pga extraordinära omständigheter

Om inte avtalet säger något annat så blir avtalet bindande när motparten accepterar ett anbud.
Så vill man att avtalet ska bli bindande när kunden betalar, eller tidigare eller senare, så måste man ange det i sina villkor.

Avtalsinnehåll – det som parterna kommit överens om innan avtalet blir bindande.
Det går inte att komma med nya villkor när avtalet är ingått.

För att villkor ska bli en del av avtalet måste resenären alltså ha fått del av dessa innan avtalet blir bindande.

Viktigt att se till att kunden får alla villkor och all information innan avtalet blir bindande, oavsett om resan omfattas av PRL eller inte.

Om bekräftelse skickas efter att avtalet blivit bindande är ”nytt” innehåll i bekräftelsen inte del av avtalet.
Det går inte att skicka villkor efter bekräftelsen utan de måste ha skickat innan till kunden.

Två kompletterande artiklar och föreläsningar:

 • Archipelago ferries
  Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Ett sammandrag av paketreselagen

  2024. Vad räknas som en paketresa och vilka undantag finns från paketreselagen? Som arrangör av paketresor har du en stor informationsplikt. Se filmen där Jonas Thyberg, en av Sveriges kunnigaste inom området, lär dig det du behöver veta om paketreselagens utformning.

 • Sunset over the lake
  Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Resegarantilagen

  2024. För vilka resor ska en resegaranti lämnas? Vilka skyldigheter har du som researrangör att ställa en resegaranti och hur gör du det? I den här filmen förklarar Jonas reglerna i resegarantilagen och hur den i praktiken fungerar.