Hoppa till innehåll

Globala trender 2022

Globala trender, eller megatrender, har oftast en omfattande och långvarig effekt på samhällsklimatet och bör beaktas vid all långsiktig planering. De är krafter som förblir relevanta på lång sikt och är stabilare än snabbare konsumenttrender. De påverkar också alla världens regioner även om omfattningen och förändringstakten varierar.
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Kort om megatrender

Här följer en sammanställning av de megatrender som vi ser påverkar oss idag:

 1. Globaliseringen
  System knyts samman, mångkulturalismen ökar och människor blir mer beroende av varandra. Vi reser och flyttar oftare mellan länder idag och fler har god tillgång till internet vilket ytterligare suddar ut de geografiska gränserna. Konsumenter knyter i en högre grad kontakt i en digital miljö och pandemin har ytterligare ökat på den virtuella kommunikationen, vilket främjar mångkulturalismen. Vi bör räkna med fortsatt internationalisering fast i en långsammare och mer ojämn takt på grund av geopolitiska spänningar, ökande kostnader för fossila bränslen, högre tullar, förbättrad teknik, tillverkningsindustrins tillbakagång i förhållande till tjänsterna, miljöhänsyn och förändrade konsumentpreferenser.
 2. En multipolär värld
  Rysslands nya maktambitioner globalt samt Kina och Indiens ökade inflytande har utmanat USA:s dominans. USA:s ekonomiska och kulturella maktställning hotas av Asien och åsikterna går alltmer isär i frågan om vem man kan lite på efter pandemin. Åtgärderna mot pandemin har också visat hur ojämn den politiska och ekonomiska makten är i världen.
 3. Välstånd och ojämlikhet
  Välståndet har blivit en viktig indikator på hur det går för samhället och skapar en ”konsumentklass” med självmedvetna, världsvana och välinformerade konsumenter som har råd med produkter och tjänster som inte hör till livets nödtorft. Det här välståndet är inte jämnt fördelat i samhället vilket leder till ojämlikheter. BNP per capita är mycket större i avancerade ekonomier jämfört med tillväxtekonomier med tillväxten förväntas accelerera i länder som Indien och Kina under det kommande årtiondet. Tillväxtmarknadernas ekonomiska expansion leder till att den globala medelklassen växer. Samtidigt har pandemin ökat den socioekonomiska ojämlikheten.
 4. Teknik och digitalisering
  Från automation, robotisering, kontakter mellan människor och saker, användning av sociala medier till effektivare användning av stordata. Tekniken främjar den globala digitaliseringen och förändrar genomgripande de enskilda konsumenternas vardag. Tekniken sammanför inte bara människor utan gör också att apparater kan kommunicera med varandra, vilket ytterligare banar väg för ökad produktivitet och effektivitet. Nya apparater som smarta klockor, trådlösa hörlurar, VR-glasögon och interaktiva glasögon förändrar också hur konsumenterna arbetar, umgås och lever. Även om vi inte är där än så kan summan av alla delar bli ett så kallat metaversum, en virtuell kollektiv verklighet där all teknik integreras. Den här tekniken utvecklas i takt med att konsumenternas förväntningar växer.
 5. Miljöutmaningar
  Människans utarmning av jordens resurser och den globala uppvärmningen påverkar jordens klimat på olika sätt; det leder till höjda temperaturer, höjda havsnivåer och extrema väderhändelser. Pandemin fungerade som en katalysator för ”grön återhämtning” men trots att konsumenterna är medvetna om klimatförändringen kommer de sannolikt fortsätta att förhålla sig pragmatiskt till den.
 6. Urbanisering
  Allt fler människor bor i stadsområden, det förändrar sättet människor lever, arbetar och interagerar med varandra. Samtidigt är det viktigt att ta itu med ojämlikhet, tillhandahålla tjänster och främja lösningar på framtida utmaningar. Snabbare nätverk, däribland 5G, kommer främja ”smarta” städer där transporter är helautomatiserade och resurserna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och används för att förbättra stadslivet.
 7. Befolkningsutveckling
  Befolkningsutvecklingen varierar inom regioner och inom länder. I många regioner och städer fortsätter befolkningen att växa samtidigt som den minskar i andra (t ex Europa), dessutom blir den allt äldre. Att befolkningen förändras får konsekvenser för oss inom turism då målgruppernas relativa ålder, storlek eller mångfald sannolikt utvecklas med tiden. Det är därför viktigt för företag att vara medvetna om förändringarna och förbereda sig på dem.

De globala megatrenderna är faktorer som sannolikt kommer att påverka en stor del av världens konsumenter och medborgare, även om de får olika stor effekt i olika regioner. Det är krafter som vi människor inte kan påverka i någon större utsträckning men som ändå får långtgående konsekvenser för våra liv och som vi måste förhålla oss till.

Ladda ner Trendrapporten 2022

Nio konsumenttrender

Här presenteras de nio konsumenttrenderna som kommer vara relevanta de närmaste 3-5 åren, både för den globala resenären (personer som gör minst en utlandsresa per år) och för den svenska besöksnäringen.

 • En liten flicka står bredvid en vuxen kvinna och tvättar händerna under kranen.
  Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Säkra resor

  I en värld, där oväntade händelser tycks avlösa varandra i en strid ström, där hot som klimatförändringar och politisk instabilitet är det nya normala, blir resenärerna i allt högre grad mer motståndskraftiga och redo att möta alla dessa förändringar.

 • Några kvinnor sitter inomhus och fikar. En av dem tittar in i kameran och ler.
  Artikel

  Trenden: Ta igen förlorad tid

  Efter pandemin finns ett stort behov av att ta igen resor och umgänge med nära och kära. I takt med att restriktionerna hävs på de flesta marknader kommer konsumenter som kan resa på kort sikt vilja njuta av de rese- och fritidsupplevelser som de så länge varit utan.

 • tina_axelsson-biking_on_gotland-7440.jpg
  Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Maximalt utnyttja tiden

  Trenden har funnits länge men efter pandemin vill man verkligen få ut det mesta av sin tid. Det visar sig till exempel i att man reser och arbetar samtidigt, att man vill kunna individanpassa sina upplevelser, i mikroresor och äventyr.

 • tina_axelsson-aurora_safari_camp-8083.jpg
  Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Friskvårdsturism

  På senare tid har konsumenternas strävan efter eget välbefinnande gett upphov till flera trender, exempelvis mindfulness, veganism och sömnträning. Samhällets syn på välbefinnande har blivit mer holistiskt, det är viktigt att leva väl och må bra både i kropp och knopp.

 • per_bifrost-midsummer_in_dalarna-5838.jpg
  Foto: Per Bifrost/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: De som söker det nya och autentiska

  För resenärerna är det genuina, autentiska ett viktigt inslag i resorna. De söker nya och unika upplevelser, till exempel den lokala kulturen och att lära känna den lite mer på djupet.

 • En kvinna befinner sig i en klädaffär och tittar på ett prickigt linne hon håller upp framför sig.
  Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: En bättre värld

  Pandemin sköt vissa aspekter av hållbarhetsarbetet på framtiden men ledde också till en omvärdering av naturens värde och de globala miljöattityderna stod sig förvånansvärt väl. Det är ingen ny trend, men den har nu fått ytterligare en skjuts av pandemin.

 • En kvinna klappar en ren och i bakgrunden står det några snötäckta stugor.
  Foto: Tina Stafren/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Stimulera sinnena

  Efter nästan två års ”tynande tillvaro” – en term som användes i en debattartikel i New York Times för att beskriva en känsla av känslomässig tomhet – vill konsumenterna fylla tomrummet med upplevelser som stimulerar alla sinnen och får dem att känna sig levande igen.

 • Ett par personer befinner sig i en studio. En man sträcker fram en mikrofon till en kvinna som sitter på en stol i publiken.
  Foto: Plattform/Scandinav/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Digitala horisonter

  Efter nedstängningarna har konsumenterna ledsnat på att sitta hemma och vill nu i stället njuta av fritidsaktiviteter på främmande platser. Upplevelseindustrins experiment med virtuella och digitalt direktsända evenemang under pandemin kan dock vara här för att stanna.

 • En man står med mobilen i handen framför en liten kyl som det står karma på.
  Foto: Liselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Optimerad upplevelse

  Konsumenterna vill idag ha en effektiv, friktionsfri service och interaktion som standard. Digitaliseringen har också lett till högre förväntningar på att "det ska fungera" friktionsfritt. I framtiden kommer ny teknik och digitalisering hjälpa till att lösa det.