Hoppa till innehåll

Intervju: Västerbotten Experience – övergripande hållbarhetsarbetet på regionnivå

Region Västerbotten arbetar strukturerat med hållbarhet på regional nivå i enlighet med Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sedan 2016, en standard för hållbar utveckling på destinationsnivå. Vi fick möjlighet att ställa några frågor om arbetets effekter till Kajsa G Åberg. Hon arbetar som strateg för hållbar regional utveckling med ansvar för analys och forskningsanknytning.
Senast uppdaterad:21 augusti 2023
Det är ingen certifiering eller märkning utan en arbetsmetod och en kvalitetsstämpel.

Hur stärker arbetet enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC) regionen och lokalsamhället?

– GSTC är grunden för vårt gemensamma hållbarhetsarbete i Västerbotten, där företag, organisationer, kommuner och destinationer samlas. Vi startade vårt samarbete med GSTC redan 2016 för att utveckla en egen arbetsmetod, Västerbotten Experience, VX.

Den bygger på GSTCs kriteriesystem men är anpassad till våra västerbottniska förutsättningar. På så sätt blir effekterna av vår metod direkt relevanta för företag och andra aktörer i Västerbotten. Den tid och kraft som läggs på hållbarhetsarbetet här går direkt in och gör gott hos verksamheter i både privat och offentlig sektor. Det är vi oerhört glada över att kunna säga! VX är samlingspunkt där vi skapat dialog kring alla olika aspekter av hållbarhet. Nyckelordet är TILLSAMMANS och det stärker alla att veta att vi kan prata med varandra om saker som annars kan kännas övermäktiga. Med GSTCs system i ryggen hittar vi sätt att ta tag i utmaningar och bygga vidare på det som är bra.

Hur bidrar det övergripande hållbarhetsarbetet på regionnivå till företagen?

– GSTC skapar en pålitlig, kvalitetssäkrad backdrop till allt hållbarhetsprat. Vår VX-metod bygger på att med GSTCs kriteriesystem som bas få en klar bild av varje företags utmaningar och styrkor. RVT och de andra aktörer vi utbildat i metoden arbetar nära företagen, vilket skapar konstruktiv dialog åt båda håll. GSTCs grundbudskap är att dela erfarenheter och lära av varandra, för oss är den inställningen en förutsättning för hållbarhet. Det är även något som stärker företag genom att de blir del i ett större sammanhang. Många av dem är småföretagare med mycket att göra och lite utrymme för att bolla sina tankar. VX-metoden och GSTCs grundsten skapar just det sammanhanget och dialogytorna!

Vad är fördelen med en standard som GSTC destinationskriterier?

– Den främsta fördelen med att ha ett globalt använt ramverk är att det gör det möjligt för varje aktör - företag, kommun, organisation - att sätta sig i ett sammanhang och tydligare se sina egna förmågor och utmaningar. Precis som vi med VX skapar en struktur för erfarenhetsutbyte och kunskapsbygge, är GSTC en möjlighet för oss att hitta dialog och inspiration på andra håll. Därigenom kan vi motverka den frustration och hemmablindhet som annars lätt kommer när vi försöker ta tag i så pass komplexa frågor som hållbarhet är. Ramverket bryter ner komplexiteten till en hanterbar nivå så var och en kan se sina egna förmågor och få idéer kring vad som kan göras. Det är tillräckligt generellt för att kunna passa i olika kontexter men går samtidigt ner på detaljnivåer som gör det relevant och användbart på företagsnivå.

Vad är fördelen för resenären med övergripande hållbarhetsarbetet på regionsnivå?

– Under de senaste åren har GSTCs system anammats av allt fler aktörer, även i Sverige. Det gör loggan känd och budskapet att det är ett etablerat, säkerställt sammanhang sprids. Under våra första år med GSTC var det få i Sverige som alls kände till dem, idag är både utländska och svenska besökare bekanta med den och det blir då relevant att prata om det i kommunikation till resenärer. En avgörande styrka med GSTC – och en av anledningarna till att vi valt att arbeta med dem – är öppenheten. En resenär kan enkelt hitta information om GSTC på nätet, hela vägen ner till kriteriedokumenten. Det är rakt på sak, öppet och tillgängligt. Det skapar en trovärdighet som verkligen är avgörande i tider av gröntvättande och en växande mängd symboler. Ju fler som samlas kring ett system, ju mer stresstestat, agilt och förbättrat blir det. På det sättet kan producenter och konsumenter mötas i att prata om samma sak, om än ur sina olika perspektiv. Det skapar hållbarhet på riktigt, som vi ser det.

På vilket sätt och vad kommunicerar och stöttar ni besöksnäringen i regionen med, för att inspirera dem att utveckla framför allt sin hållbarhetskommunikation, så att resenärer kan göra mer medvetna val?

– Vår arbetsmetod VX - som bygger på GSTCs system - innehåller konkret stöd för företagen att berätta om sitt eget hållbarhetsarbete. Vi har en websida där de företag som engagerat sig i vårt gemensamma hållbarhetsarbete lyfts fram och kan inspirera varandra samtidigt som resenärer får en bild av vad som görs och hur. Med GSTC och vårt eget VX har vi byggt ett sammanhang där företag, kommuner och destinationsorganisationer tillsammans diskuterar hållbarhetsinsatser. Under sådana möten blir det tydligt vem som kan göra vad och hur våra olika roller hänger ihop. Det skapar en stabil grund och gör att företagen som kommunicerar till slutkund vet att de med gott samvete kan välkomna gäster till ett Västerbotten där vi jobbar med hållbarhet på riktigt!

Fakta om Västerbotten Experience

Västerbotten Experience är ett samarbete mellan regionen, destinationsbolagen, kommunerna och näringslivet och en metod för att jobba med hållbar besöksnäring i praktiken. Ett speciellt VX-sigill visar att företagen arbetar klimatsmart, tar hänsyn till miljön och ansvarar för lokalsamhället. Västerbotten Experience handlar om att erbjuda natur- och kulturupplevelser som är genuina, enkla och hållbara. Alla företag får en analys av sin hållbarhetsstatus och ett speciellt VX-sigill som följs upp vartannat år. Den visar att företaget jobbar klimatsmart, tar hänsyn till miljön och tar lokalt ansvar. Det kan exempelvis handla om att värna biologisk mångfald, använda lokala råvaror och samarbeta med lokalbefolkningen.

Andra intervjuer från besöksnäringen: